Prelegenci – Konferencja INDEX 2015

Poniżej prezentujemy prelegentów III Międzynarodowej Konferencji INDEX. Są to uznani eksperci z bogatym doświadczeniem w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Wielu z nich pracuje w grupach roboczych oraz komitetach standaryzacyjnych. Oznacza to, że posiadają oni najbardziej aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących przepisów, jak również planowanych zmian. Konferencja jest niepowtarzalną szansą spotkania tak wielu ekspertów w jednym miejscu.

Gerhard Schwarz

 • ponad 40-letnie doświadczenie w obszarze urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach niebezpiecznych
 • przewodniczący niemieckiego komitetu przy DKE (Niemieckie Stowarzyszanie Standaryzacyjne) ds. wyposażenia elektrycznego do użytku w strefach niebezpiecznych
 • przewodniczący grupy roboczej przy ZVEI (Stowarzyszanie Niemieckich Producentów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych) ds. aparatury zabezpieczonej przed wybuchem
 • szef niemieckiej delegacji do komitetu pracującego nad europejskimi oraz międzynarodowymi standardami w zakresie urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach, gdzie mogą wystąpić atmosfery wybuchowe (CLC TC 31 oraz IEC TC 31)
 • odpowiedzialny za zwoływanie grup roboczych w ramach IEC (Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej) ds. obudów typu „m” – IEC TC 31 MT 60079-18 oraz opraw oświetleniowych – IEC TC 31 WG 40
 • zaangażowany w pracę licznych komitetów przy CLC oraz IEC działających na rzecz opracowania standardów użytkowania urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • ekspert pracujący przy IEC MT 60079-14 oraz przy schemacie IEC EX

Stefan Penno

 • członek NFPA 68 (National Fire Protection Association) oraz wielu europejskich i międzynarodowych komisji oraz grup roboczych ds. bezpieczeństwa wybuchowego
 • prezydent Association of Intercontinental Experts for Industrial Explosion Protection, INDEX e.V.
 • twórca wielu opatentowanych rozwiązań technicznych w dziedzinie zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • przeprowadził szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w ponad 70 krajach

Georg Suter

 • bogate doświadczenie w zakresie budowy systemów przeciwwybuchowych oraz uznany ekspert i konsultant w tym zakresie
 • członek szeregu grup roboczych oraz komitetów działających w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego m.in. przy VFK, Niemieckim Stowarzyszeniu Chemicznym CECHMA czy Międzynarodowym Stowarzyszeniu na Rzecz Bezpieczne Pracy IVSS
 • członek TÜV SÜD, grupy działającej w obszarze testów urządzeń pod kątem ich bezpiecznego użytkowania, ochrony przeciwwybuchowej oraz elektryczności statycznej, a także dyrektor generalny Swissi Process Safety GmbH

Paweł Wąsowicz

 • absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
 • ukończył studia podyplomowe z zakresu „Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych” na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 • specjalista – praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa systemów maszynowych
 • autor ponad 40 projektów analitycznych z dziedziny bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, procesowego i bezpieczeństwa maszyn
 • prowadzi szkolenia programowe i dedykowane z zakresu analiz ryzyka w systemach technicznych dla różnych gałęzi branżowych przemysłu procesowego i maszynowego
 • autor i współautor kilkunastu artykułów w czasopismach branżowych i wystąpień na konferencjach naukowo-technicznych

Andrzej Wolff

 • praca habilitacyjna na Uniwersytecie Warszawskim
 • stypendia naukowe w USA, Kanadzie i Niemczech
 • stypendysta fundacji Humboldta
 • ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego
 • szereg wdrożeń przemysłowych w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego
 • realizacja licznych projektów obejmujących opracowanie analiz ryzyka oraz DZPW

Krzysztof Chojnacki

 • od 1994 r. związany zawodowo z energetyką, a od 2010 r. specjalizuje się w tematyce zapewnienia bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem pyłów
 • studia podyplomowe „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach
 • studia podyplomowe „Zapobieganie pożarom i awariom” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • certyfikowany „Menadżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (MEx)”
 • autor publikacji w prasie fachowej nt. technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń przeciwwybuchowych w energetyce oraz prelegent na wielu konferencjach specjalistycznych
 • szkoleniowiec z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego

Zbigniew Wolff

 • wieloletni praktyk w dziedzinie zabezpieczania instalacji i zakładów przemysłowych przed skutkami niekontrolowanego wybuchu
 • audytor instalacji i zakładów przemysłowych na terenie których występuje zagrożenie wybuchowe
 • ekspert w dziedzinie zabezpieczania instalacji procesowych przed niepożądanymi skutkami wyładowań elektrostatycznych
 • autor publikacji dotyczących zagrożeń wyładowaniami elektrostatycznymi w strefach zagrożonych wybuchem
 • członek stowarzyszenia Association of Intercontinental Experts for Industrial Explosion Protection, INDEX e.V

Richard Siwek

 • ekspert w dziedzinie testowania i certyfikacji ATEX (przewodnik 94/9/EG)
 • współpracownik FSA GmbH w zakresie badań nad zastosowaniem systemów bezpieczeństwa i medycyny przemysłowej
 • członek wielu Europejskich Komisji Standaryzacyjnych (TC305) i komisji VDI
 • ekspert w dziedzinie przeciwdziałania i ochrony pożarowo-wybuchowej
 • doradca podczas wielu międzynarodowych badań w zakresie oceny ryzyka
 • autor ponad 130 publikacji

Krzysztof Zając

 • absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
 • menadżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (certyfikat wydany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach)
 • członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
 • audytor (w ramach oddania instalacji, obiektu do użytkowania) instalacji i zakładów przemysłowych, na których występuje zagrożenie wybuchem
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, procesowego i wybuchowego
 • realizacja licznych projektów obejmujących opracowanie ocen zagrożenia wybuchem, analiz ryzyka, dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem, wytycznych projektowych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego

Martin T.Olesen

 • twórca opatentowanego rozwiązania technicznego – Ultradźwiękowy Detektor Wycieków Gazu wraz z Urządzeniem Testującym (US Patent No. 7,318,335)
 • odpowiedzialny za rozwój i wprowadzenie na międzynarodowy rynek przemysłowy koncepcji ultradźwiękowej detekcji wycieków gazu
 • autor lub współautor wielu publikacji z zakresu Stacjonarnych Systemów Detekcji Gazu (w tym m.in. “Fixed Ultrasonic Gas Leak Detection, an Integrated Technology in Modern Fixed Fire and Gas Detection Systems”, “Fixed Gas Detectors – Total Speed Of Response”, „Ultrasonic Gas Leak Detection With Artificial Neural Network Intelligence Improve Process Safety While Reducing False Alarms”)
 • dyrektor zarządzający i współzałożyciel duńskiej firmy Gassonic A/S (od 2011 roku pod szyldem amerykańskiej marki MSA Safety)

Arkadiusz Waligóra

 • od ponad 20 lat w branży zabezpieczeń przemysłowych i detekcji pożaru
 • uczestniczył w zabezpieczeniu transportu paliwa w grupie elektrowni PAK, TAURON, EDF
 • realizował liczne szkolenia z zakresu ATEX w obiektach przemysłowych oraz z zakresu ochrony p.poż
 • wprowadził na rynek polski produkty takich firm jak LISTEC GmbH, THE FIREBAEM, Van Geel, STUDER CABLES, ARGUS
 • właściciel firmy CREATIO

Sylwester Hałaszkiewicz

 • specjalista techniczny w Wydziale Nadzoru Urządzeń Nawęglania i Odpopielania w PGE GiEK oddział Elektrownia Bełchatów
 • uczestniczył w procesie zabezpieczania układu nawęglania Elektrowni Bełchatów przed wybuchem i pożarem, od koncepcji systemów i instalacji poprzez uczestnictwo w projektowaniu, realizację obiektową i eksploatację, a także w pracach modernizacyjnych i remontowych
 • absolwent studiów podyplomowych GIG „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”
 • certyfikowany menedżer (certyfikat GIG) odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (MEx)

Krzysztof Sinka

 • kierownik zespołu urządzeń przeciwwybuchowych w ośrodku „OBAC”
 • wieloletni oceniający wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w oparciu o wymagania dyrektywy ATEX 94/9/WE oraz norm zharmonizowanych
 • audytor techniczny w zakresie wymagań systemowych i technicznych dla obszarów produkcji wyrobów przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • prowadził liczne szkolenia w obszarze wymagań prawnych i technicznych związanych z Dyrektywą ATEX

Prelegenci – Konferencja INDEX 2013

Kees van Wingerden

 • członek Europejskiej Komisji Standaryzacyjnej (CEN/TC305/WG3, Devices and systems for explosion prevention and protection)
 • ekspert ds. przyczyn katastrof spowodowanych wybuchem gazów i par cieczy (Piper Alpha, TWA-800),
 • kierownik zarządzający europejskimi projektami badawczymi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego pyłów i gazów (w tym m.in. DISCOE, MERGE, CREDIT),
 • autor lub współautor wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego (w tym m.in. „Guidelines for Evaluating the Characteristics of Vapor Cloud Explosions, Flash Fires, and BLEVEs”, Gas Explosion Handbook, „Simulation of dust explosions in spray dryers”)

Andrzej Wolff

 • praca habilitacyjna na Uniwersytecie Warszawskim
 • stypendia naukowe w USA, Kanadzie i Niemczech,
 • stypendysta fundacji Humboldta
 • ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego
 • szereg wdrożeń przemysłowych w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego
 • relizacja licznych projektów obejmujących opracowanie analiz ryzyka oraz DZPW

Maik Pohl

 • specjalista w zakresie wykrywania i gaszenia iskier w układach przemysłowych
 • kierownik sprzedaży systemów wykrywania i gaszenia iskier w firmie GreCon
 • realizacja wielu projektów eliminacji źródeł zapłonu na instalacjach przemysłowych
 • szkolenia oraz udział w licznych konferencjach z zakresu technik przeciwpożarowych

Zbigniew Wolff

 • wieloletni praktyk w dziedzinie zabezpieczania instalacji i zakładów przemysłowych przed skutkami niekontrolowanego wybuchu
 • audytor instalacji i zakładów przemysłowych na terenie których występuje zagrożenie wybuchowe
 • ekspert w dziedzinie zabezpieczania instalacji procesowych przed niepożądanymi skutkami wyładowań elektrostatycznych
 • autor publikacji dotyczących zagrożeń wyładowaniami elektrostatycznymi w strefach zagrożonych wybuchem
 • członek stowarzyszenia Association of Intercontinental Experts for Industrial Explosion Protection, INDEX e.V

Richard Siwek

 • ekspert w dziedzinie testowania i certyfikacji ATEX (przewodnik 94/9/EG)
 • współpracownik FSA GmbH w zakresie badań nad zastosowaniem systemów bezpieczeństwa i medycyny przemysłowej
 • członek wielu Europejskich Komisji Standaryzacyjnych (TC305) i komisji VDI
 • ekspert w dziedzinie przeciwdziałania i ochrony pożarowo-wybuchowej
 • doradca podczas wielu międzynarodowych badań w zakresie oceny ryzyka
 • autor ponad 130 publikacji

Stefan Penno

 • członek NFPA 68 (National Fire Protection Association) oraz wielu europejskich i międzynarodowych komisji oraz grup roboczych ds. bezpieczeństwa wybuchowego
 • prezydent Association of Intercontinental Experts for Industrial Explosion Protection, INDEX e.V.
 • twórca wielu opatentowanych rozwiązań technicznych w dziedzinie zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • przeprowadził szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w ponad 70 krajach

Rudi Post

 • członek Europejskiego Komitetu Standaryzacyjnego CEN
 • członek grupy roboczej pracującej nad CEN/TC 305 (Potentially explosive atmospheres – Explosion prevention and protection)
 • specjalista w zakresie ochrony silosów przed skutkami wybuchu (swą wiedzę w tym zakresie zdobywał i doskonalił w czasie pracy w jednej z elektrowni)
 • badacz zagadnienia pt „Rozpoznawanie zagrożeń występujących podczas pracy z wybuchowymi pyłami”