Podcast ATEX / PPOŻ.

Słuchaj na ulubionej platformie

Masz pytanie – porozmawiajmy


Mateusz Świtała

Bezpieczeństwo pożarowe (więcej)
m.switala@g-w.eu | 519 337 414


Mariusz Balicki

Bezpieczeństwa wybuchowego (więcej)
m.balicki@g-w.eu | 508 655 995


Maciej Freza

Oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne (więcej)
m.freza@g-w.eu | 502 920 380

  Konsekwencje błędów w ocenie ryzyka wybuchu
  i dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem

  W dzisiejszym podkaście chcieliśmy podzielić się swoimi doświadczeniami na temat właśnie doświadczenia osoby wykonującej dokument zabezpieczenia przed wybuchem, który jest najważniejszym opracowaniem wymaganym przez tak zwaną dyrektywę ATEX USER. Nie odkryjemy Ameryki, kiedy powiemy, że od jego jakości zależy bezpieczeństwo pracowników oraz mienia. Nie każdy jednak czuje, że jakość tego dokumentu może mieć niebagatelne konsekwencje finansowe… nieprawidłowe założenia mogą zatem wprowadzić inwestora w niemałe tarapaty.

  Czym Jest Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

  Dokument zabezpieczenia przed wybuchem jest formalnym i najważniejszym dokumentem z perspektywy Dyrektywy ATEX USER. Do jego posiadania zobowiązany jest każdy zakład, w którym magazynuje się lub przetwarza gazy, ciecze palne, czy też palne pyły mogące tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

  Problem Braku Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem w Praktyce

  Realia rynkowe są jednak zupełnie inne – ogromna część pracodawców nie posiada opracowanego dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem ani oceny ryzyka wybuchu. Powodem takiego stanu rzeczy najczęściej jest brak wiedzy wspomnianych pracodawców o tym wymaganiu prawnym.

  Czas i Jakość Opracowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem

  W tym miejscu warto wspomnieć o czasie potrzebnym na opracowanie i zatwierdzenie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Zbyt krótki czas jest jedną z przesłanek, które mogą świadczyć o tym, że ten obowiązkowy dokument został sporządzony “na kolanie”, metodą kopiuj – wklej.

  Rozważania na Temat Stref Zagrożenia Wybuchem

  Co więcej, nawet Dokumenty, które pozornie mogą się wydawać, że zostały stworzone zgodnie ze sztuką, mogą nie być wolne od błędów i wad, które dyskwalifikują je z punktu widzenia bezpieczeństwa wybuchowego.

  Wyznaczanie Stref Zagrożenia Wybuchem – Rola Doświadczenia

  Stworzenie Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wymaga zgromadzenia i przeanalizowania wielu materiałów. Są to między innymi karty charakterystyki używanych substancji, opisy stosowanych technologii i urządzeń, instrukcje stanowiskowe, projekty budowlane, obliczenia wentylacji, protokoły przeglądów, rysunki pomieszczeń i obiektów, badania typu oraz deklaracje zgodności.

  Analiza i ocena wymienionej dokumentacji wymagają posiadania wiedzy teoretycznej i prawnej. Co więcej, wymaga także praktycznej znajomości i szerokiego doświadczenia w zabezpieczaniu zakładów przemysłowych przed wybuchem.

  Brak wspomnianego doświadczenia u osób wykonujących dokument zabezpieczenia przed wybuchem sprawia, że mogą mieć one tendencję do szerszego wyznaczania zasięgu stref zagrożenia wybuchem, niż jest to konieczne.

  Strach wynikający z niewiedzy wpływa na jakość DZPW

  Wynika to ze strachu, który z kolei ma podłoże w braku kompetencji – osoba wykonująca dany dokument po prostu woli przedobrzyć niż nie doszacować ryzyka. Z jej perspektywy takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze.

  Idąc jednak tym tropem można by od razu stwierdzić, że cały teren zakładu obejmujemy strefą zagrożenia wybuchem. Tymczasem od pewnego momentu, rozszerzanie stref zagrożenia wybuchem o kolejne obszary nie poprawia bezpieczeństwa, a jedynie generuje dodatkowe koszty… koszty związane z dostosowaniem instalacji do wymogów dyrektywy ATEX, co między innymi oznacza wymianę urządzeń na certyfikowane.

  Tymczasem celem Oceny Ryzyka Wybuchu i Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem jest wyznaczenie realnych stref zagrożenia wybuchem, czyli stref w miejscach, gdzie one rzeczywiście występują. Działając w myśl tej zasady a następnie wdrażając systemy prewencji i ochrony przeciwwybuchowej, zapewnimy spełnienie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa wybuchowego, nie wpędzając jednocześnie inwestora w nieuzasadnione koszty.

  Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem według norm serii PN-EN 60079

  Aby wyjaśnić, w jaki sposób doświadczenie – lub jego brak – może wpływać na nieuzasadniony wzrost kosztów, posłużmy się normami. Jak wspomniałem, jeśli w procesie produkcyjnym używane są substancje, które z powietrzem mogą tworzyć atmosfery wybuchowe, to należy wokół źródeł emisji tych substancji wyznaczyć strefy zagrożenia wybuchem. Wyznacza się je w oparciu o dwie normy serii PN-EN 60079. Mam tu na myśli normę Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe oraz normę Klasyfikacja przestrzeni — Pyłowe atmosfery wybuchowe”.

  W przypadku gazowych atmosfer wybuchowych wyżej wymieniona norma zawiera dokładnie opisany proces wytyczania stref zagrożenia wybuchem w zakładzie. Kluczowy jest fakt, że właściwości wybuchowe poszczególnych gazów są niezmienne. Dlatego wyznaczenie stref sprowadza się do skorzystania z podanych w normie wzorów matematycznych. Zatem w tym przypadku doświadczenie osoby sporządzającej ocenę ryzyka wybuchu nie jest kluczowe.

  Zupełnie inaczej wygląda wyznaczanie stref w przypadku atmosfer pyłowych. Właściwości wybuchowe pyłów zależą między innymi od grubości i wilgotności ziarna. Częste są więc sytuacje, kiedy na początku procesu technologicznego pył nie wykazuje właściwości wybuchowych, a po przejściu tego procesu staje się silnie wybuchowy. W związku z tym niemożliwe jest sprowadzenie wyznaczania stref zagrożenia wybuchem pyłu do dokładnie opisanego w normie procesu i wzorów matematycznych. Kluczowe jest natomiast doświadczenie osoby, która sporządza dokument. W szczególności mam tu na myśli znajomość procesów technologicznych i ich wpływu na zmiany charakterystyki wybuchowej pyłów, a także rodzajów zabezpieczeń przeciwwybuchowych wraz z ich ograniczeniami.

  Podsumowanie: wartość prawidłowo sporządzonego dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

  Podsumowując. W przypadku wyznaczania stref zagrożenia wybuchem pyłów, kluczowe jest praktyczne doświadczenie osób dokonujących oceny ryzyka wybuchu. W takim wypadku rzeczywiście może się zdarzyć, że każdy, kto podejdzie do wytyczenia stref w przypadku pyłów, wyznaczy je inaczej.

  Tym samym nasze doświadczenie pokazuje, że wiele firm wykonujących tego typu opracowania ma skłonność do znacznie szerszego wyznaczania stref. Niestety dzieje się to bez pokrycia tych decyzji merytorycznymi argumentami.

  Takie postępowanie prowadzi wprost do generowania dodatkowych, znacznych kosztów. Dzieje się tak ponieważ w strefach zagrożenia wybuchem muszą być stosowane urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Powinny być także opracowane instrukcje prowadzenia prac oraz system zezwoleń na ich wykonywanie. Mało tego. W strefach powinny być używane specjalne narzędzia nie iskrzące oraz urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, a aparaty procesowe zabezpieczone przed skutkami wybuchu.

  W praktyce oznacza to zakup droższych maszyn i komponentów w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakup narzędzi nieiskrzących, montaż oświetlenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, czy wykonanie instalacji elektrycznej, która jest iskrobezpieczna i przeciwwybuchowa.

  Ukryte koszty DZPW

  Dodatkowo dochodzą do tego pewne „ukryte” koszty, związane ze wszystkimi procedurami i pozwoleniami, które w strefach zagrożenia wybuchem muszą być ściśle przestrzegane. Respektowanie ich często wydłuża czas wykonywania prac. Mowa tu przykładowo o konieczności wystawienia zezwoleń, czy też usunięcia atmosfery wybuchowej przed rozpoczęciem działań.

  W ramach naszej działalności audytujemy zakłady przemysłowe pod kątem zagrożenia wybuchem. W ramach tych działań mamy dostęp do szeregu dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem, w których widzimy ciągle powtarzające się błędy. Jednym z przykładów, może być dokument, w którym autor pisał, że strefa zagrożenia wybuchem obejmuje całe pomieszczenie. Nie podał jednak żadnych argumentów, skąd wyciągnął taki wniosek i nie powołał się na przepisy. W konsekwencji inwestor musiał w całym pomieszczeniu spełnić przedstawione wcześniej wymagania, a to oznaczało konieczność wdrożenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Oczywiście może się zdarzyć taki przypadek, gdzie po analizie okaże się, że strefa faktycznie obejmuje całe pomieszczenie, ale to musi wynikać z rzetelnej analizy.

  Audyt ATEX jako narzędzie oceny bezpieczeństwa wybuchowego

  A jeśli jesteśmy już przy audytach ATEX to pozwolę sobie zwrócić uwagę na niezwykle istotną kwestię. Audyt ATEX to najszybsza i najtańsza metoda oceny stanu bezpieczeństwa wybuchowego w danym zakładzie. Jako ciekawostkę dodam, że w przypadku kontynuacji współpracy po wykonaniu audytu jego koszt jest odejmowany od kolejnego zamówienia.

   Dołącz do darmowego programu edukacyjnego

   Co zyskasz

   • merytoryczne studia przypadków wsparte zdjęciami, a także filmami

   • dostęp do darmowych webinarów

   • informacje o darmowych szkoleniach online

   • darmową wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej

   Przewiń do końca
   sprawdź darmowe warsztaty online, pobierz przewodnik ATEX, dołącz do programu edukacyjnego.

   Darmowe warsztaty online

   Zagrożenie wybuchem biomasy i węgla

   Biomasa i „nowy” węgiel – czy energetykę znów czeka seria wybuchów i pożarów

   W obliczu braków węgla energetyka wraca do biomasy, a także sprowadza „nowy” węgiel z różnych egzotycznych kierunków. Paliwa te stwarzają drastycznie wyższe ryzyko wybuchu niż węgiel, który spalaliśmy do tej pory. Po wybuchach w Dolnej Odrze i Turowie jakie miały miejsce w 2010 i 2012 roku oraz po interwencji PIP, zabezpieczyliśmy przed wybuchem kilkadziesiąt różnych układów nawęglania. W czasie webinaru wyjaśnimy przyczyny tych zdarzeń, pokażemy dlaczego te paliwa powodują zwiększone ryzyko wybuchu oraz pokażemy nasze doświadczenia zdobyte w czasie prac w kilkudziesięciu elektrowniach.

   Wybuch pyłu drzewnego

   Wybuch pyłu, który w 2 sekundy zniszczył 3 filtry i budynek – ANALIZA

   Weź udział w premierze filmu, który w 5 minut pokaże przyczyny i skutki wybuchu pyłu drzewnego, który spowodował 5 mln zł strat. Bezpośrednio po filmie nasz ekspert przeprowadzi analizę zdarzenia na żywo oraz odpowie na pytania uczestników. Otrzymasz także dostęp do obszernego studium przypadku.

   Ochrona urządzeń i aparatów przed skutkami wybuchu pyłów

   Zaczniemy od podstaw prawnych, które będą stanowiły dla nas bazę dla dalszej, bardzo praktycznej części. Warsztat wesprzemy aż 28 unikalnymi filmami, których nie znajdziesz w sieci. Dzięki nim nie tylko zrozumiesz zasadę działania poszczególnych typów zabezpieczeń, ale także zobaczysz skutki ich błędnego zastosowania. Nie ukrywajmy, ta część nie tylko edukuje, ale także daje mocno do myślenia.

   Poprawny dobór zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla jednostek odpylających

   Jeśli w Twoim zakładzie pracują filtry bądź cyklony, to ten warsztat jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego jakie błędy najczęściej są popełniane przy zabezpieczaniu instalacji odpylających. Zobaczysz także studium przypadku w formie filmu, który pokazuje konsekwencje tych błędów – zdradzę tylko, że film pobudza wyobraźnię. Co ważne całość zaczniemy, krótkim wstępem nt. podstaw prawnych.

   Wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu – jak się chronić

   W czasie warsztatu zaprezentujemy szereg niezwykle ciekawych materiałów wideo, a także sporo wiedzy opartej o przepisy, normy i nasze doświadczenie. Poznasz również, a może przede wszystkim, sposoby ochrony przed elektrycznością statyczną. W warsztacie powinien wziąć udział każdy, kto pracuje w zakładzie gdzie wykonuje się operacje z palnymi cieczami, a także gazami oraz pyłami.

   Oświetlenie podstawowe i awaryjne w strefach zagrożenia wybuchem

   Jak dobrać oświetlenie podstawowe i awaryjne, tak by było zgodne z obowiązującymi przepisami? Na jakie rozwiązania konstrukcyjne zwrócić uwagę, aby inwestycja szybko nie okazała się workiem bez dna? Czy producenci opraw zawsze są uczciwi? To tylko kilka z kilkunastu tematów jakie zostaną poruszone w tym niezwykle merytorycznym warsztacie.

   Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe a aktualne wymogi prawne i normatywne

   Przekrojowy warsztat dla osób mających do czynienia z oświetleniem ewakuacyjnym i zapasowym pracujących także w strefach zagrożenia wybuchem. Prowadzący skupia się na praktycznym podejściu do norm i aktów prawnych z zakresu odnoszących się do oświetlenia oraz jego zasilania jako jednej ze składowych bezpieczeństwa pożarowego w obiektach.

   Poprawny dobór zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla jednostek odpylających on demand

   Jeśli w Twoim zakładzie pracują filtry bądź cyklony, to ten warsztat jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego jakie błędy najczęściej są popełniane przy zabezpieczaniu instalacji odpylających. Zobaczysz także studium przypadku w formie filmu, który pokazuje konsekwencje tych błędów – zdradzę tylko, że film pobudza wyobraźnię. Co ważne całość zaczniemy, krótkim wstępem nt. podstaw prawnych.

   ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYBUCHOWE ON DEMAND WEBINAR

   Ochrona urządzeń i aparatów przed skutkami wybuchu pyłów on demand

   Zaczniemy od podstaw prawnych, które będą stanowiły dla nas bazę dla dalszej, bardzo praktycznej części. Warsztat wesprzemy aż 28 unikalnymi filmami, których nie znajdziesz w sieci. Dzięki nim nie tylko zrozumiesz zasadę działania poszczególnych typów zabezpieczeń, ale także zobaczysz skutki ich błędnego zastosowania. Nie ukrywajmy, ta część nie tylko edukuje, ale także daje mocno do myślenia.

   wybuch pyłu drzewnego w fabryce analiza

   Wybuch pyłu, który w 2 sekundy zniszczył 3 filtry i budynek – ANALIZA on demand

   Weź udział w premierze filmu, który w 5 minut pokaże przyczyny i skutki wybuchu pyłu drzewnego, który spowodował 5 mln zł strat. Bezpośrednio po filmie nasz ekspert przeprowadzi analizę zdarzenia na żywo oraz odpowie na pytania uczestników. Otrzymasz także dostęp do obszernego studium przypadku.

   wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu webina on demand

   Wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu – jak się chronić on demand

   W czasie warsztatu zaprezentujemy szereg niezwykle ciekawych materiałów wideo, a także sporo wiedzy opartej o przepisy, normy i nasze doświadczenie. Poznasz również, a może przede wszystkim, sposoby ochrony przed elektrycznością statyczną. W warsztacie powinien wziąć udział każdy, kto pracuje w zakładzie gdzie wykonuje się operacje z palnymi cieczami, a także gazami oraz pyłami.

   To nie wszystko, przewiń niżej.

   Pobierz przewodnik ATEX
   Jak dostosować aparat lub instalację procesową do wymogów dyrektywy ATEX.

   Co otrzymasz

   • studia przypadków pokazujące przyczyny wybuchów i pożarów
   • dostęp do filmów wideo pokazujących skutki oraz przebieg zdarzeń
   • praktyczne wskazówki jakie podjąć działania
   • statystyki odnośnie źródeł zapłonu oraz palnych pyłów
   • wiedzę nt. parametrów wybuchowości, oceny ryzyka wybuchu i DZPW, prewencji i ograniczania skutków i wiele więcej

   Darmowy program
   edukacyjny ATEX

   Program wspiera już 3474 specjalistów odpowiedzialnych m.in. za BHP, utrzymanie ruchu, a także projektantów, rzeczoznawców ds. ppoż. i ubezpieczycieli. Dołącz do ich grona.

   Co zyskujesz

   • darmową wiedzę dzięki, której się rozwijasz
   • studia przypadku pokazujące przyczyny i skutki wybuchów
   • filmy przedstawiające realne zdarzenia + komentarz
   • artykuły i poradniki
   • możliwość darmowego udziału w warsztatach
   • duże zniżki na szkolenia i konferencje

   WAŻNA INFORMACJA
   W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.

   Pobierz przewodnik ATEX

   Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
   • Praktyczna wiedza poparta przykładami
   • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
   • Unikalne materiały wideo
   • Wskazówki i rady ekespertów