Szukasz wiedzy? Zgłoś udział w najbliższym szkoleniu pn. Szkolenie ATEX [pyły, gazy, pary], które odbędzie się 20/06/2018 w lokalizacji: Toruń

 

Lista podstawowych definicji dotyczących zagrożenia wybuchowego spowodowanego występowaniem palnych pyłów, par, gazów lub mieszanin hybrydowych

definicja-atex

ATMOSFERA WYBUCHOWA:
mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w której po zapaleniu spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną
mieszaninę.

DEFLAGRACJA:
wybuch rozprzestrzeniający się z prędkością poddźwiękowa.

DETONACJA:
wybuch rozprzestrzeniający się z prędkością ponaddźwiękową, któremu towarzyszy fala uderzeniowa.

WYBUCH:
gwałtowna reakcja utleniania lub rozkładu wywołująca wzrost temperatury i/lub ciśnienia.

DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI (pol. DGW, ang. LEL):
dolna granica wartości stężenia substancji palnej w powietrzu przy której może dojść do wybuchu.

GÓRNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI (pol. GGW, ang. UEL):
górna granica wartości stężenia substancji palnej w powietrzu, przy której może dojść do wybuchu.

ODPORNOŚĆ NA CIŚNIENIE WYBUCHU:
właściwość zbiorników i urządzeń zaprojektowanych dla zachowania wytrzymałości na spodziewane ciśnienie wybuchu bez wystąpienia trwałych odkształceń.

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE CIŚNIENIA WYBUCHU:
właściwość zbiorników i urządzeń zaprojektowanych dla zachowania wytrzymałości na spodziewane ciśnienie wybuchu bez rozerwania, ale z możliwością wystąpienia trwałych odkształceń.

MIESZANINA HYBRYDOWA:
mieszanina substancji palnych z powietrzem, w różnych stanach skupienia.

MAKSYMALNE CIŚNIENIE WYBUCHU (Pmax):
maksymalne ciśnienie występujące w zamkniętym naczyniu podczas wybuchu atmosfery wybuchowej, oznaczone w określonych warunkach badania.

MAKSYMALNA SZYBKOŚĆ NARASTANIA CIŚNIENIA WYBUCHU (Kst, (dp/dt)max):
maksymalna wartość przyrostu ciśnienia w jednostce czasu w trakcie wybuchów wszystkich atmosfer wybuchowych w zakresie wybuchowości substancji palnej w zamkniętym naczyniu w określonych warunkach badania.

MINIMALNA ENERGIA ZAPŁONU (pol. MEZ, ang. MIE):
najmniejsza energia, która jest wystarczająca do spowodowania zapłonu najłatwiej zapalnej atmosfery wybuchowej w określonych warunkach badania.

MINIMALNA TEMPERATURA ZAPŁONU OBŁOKU PYŁU:
najniższa temperatura gorącej, wewnętrznej ścianki pieca, w której dochodzi do zapłonu obłoku pyłu w powietrzu zawartym wewnątrz pieca.

PRZESTRZEŃ ZAGROŻONA WYBUCHEM:
przestrzeń, w której zależnie od warunków lokalnych i ruchowych może wystąpić atmosfera wybuchowa.

TEMPERATURA ZAPŁONU:
minimalna temperatura, przy której w określonych warunkach badania z cieczy wydziela się palny gaz lub para w ilości wystarczającej do natychmiastowego zapłonu z zastosowaniem efektywnego źródła zapłonu.

TEMPERATURA ZAPŁONU GAZOWEJ ATMOSFERY WYBUCHOWEJ:
najniższa temperatura ogrzanej powierzchni, przy której, w określonych warunkach, może wystąpić zapalenie substancji palnej w postaci mieszaniny gazu lub pary z powietrzem.

ZREDUKOWANE CIŚNIENIE WYBUCHU (pred):
ciśnienie powstające w wyniku wybuchu atmosfery wybuchowej w zbiorniku chronionym przez odciążanie wybuchu lub tłumienie wybuchu.

Sprawdź także