Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Zaufaj profesjonalistom

Co dla Ciebie zrobimy

 • opracujemy dokument zabezpieczenia przed wybuchem wraz z oceną ryzyka wybuchu oraz wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem
 • w przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na bezpieczeństwo wybuchowe dokonamy aktualizacji dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem
Mariusz Balicki

  m.b***@*****  - pokaż mail
  +48 50* *** ***  - pokaż numer
+48 12 2*** *** - pokaż numer

Ponieważ przez ostatnie 20 lat zrealizowaliśmy setki projektów z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego bezpośrednio na obiektach inwestorów. Nasze działania to nie tylko realizacja opracowań wymaganych prawem, ale również fizyczne dostosowywanie instalacji przemysłowych do wymogów bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Dzięki temu posiadamy unikalne doświadczenie we wszystkich najważniejszych gałęziach przemysłu – od branży spożywczej, przez chemiczną i petrochemiczną, po branżę energetyczną i drzewną.

NASZE PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Ocena zagrożenia wybuchem oraz analiza ryzyka wybuchu na instalacji magazynowania i podawania pyłu węglowego

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla czterech ciepłowni oraz dwóch kotłowni

Wykonanie kompletnej instalacji odciągowej pyłów i gazów dla dwóch linii pracujących zakładzie z branży aluminium

Kontrola niebezpiecznych stężeń gazów dzięki zastosowaniu systemów detekcji

Analiza i ocena ryzyka wybuchu dla projektu filtra odpylającego

Kompleksowe dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

Ocena ryzyka dla instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu mąki

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla lakierni oraz magazynów środków lakierniczych i gazów technicznych

Zabezpieczenie instalacji podnośników kubełkowych w branży energetycznej pod kątem zagrożenia wybuchem

Projekt dostosowania magazynu żywic Polylite do wymogów bezpieczeństwa procesowego

Audyt bezpieczeństwa wybuchowego wydziału suszenia, transportu i magazynowania osadów ściekowych

Wdrożenie Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego w branży farmaceutycznej dla czterech instalacji odpylania

Ocena ryzyka wybuchu instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu skrobi i żelatyny

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem obejmuje zarówno ocenę ryzyka, jak i klasyfikację stref zagrożenia wybuchem. Pracodawca jest zobligowany do wykonania wspomnianego dokumentu co wynika bezpośrednio z zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.)

Wspomniane rozporządzenie wskazuje: Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka […]. W przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka, pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu.

Dokument, o którym mowa wyżej, powinien zawierać w szczególności:

 1. opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu;
 2. wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy;
 3. oświadczenie pracodawcy, że:
  1. miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie,
  2. urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
  3. została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej;
 4. terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych, o których mowa w § 4 ust. 1; określenie, dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy:
  1. środków ochronnych, o których mowa w pkt 1,
  2. zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy,
  3. celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania.

Wyślij zapytanie ofertowe lub zadzwoń

Jesteś zainteresowany powyższą tematyką? Wyślij nam krótkie zapytanie a my niebawem skontaktujemy się z Tobą lub zadzwoń na numer +48 12 2*** *** (kliknij aby zobaczyć). Zaufaj profesjonalnym ekspertom bazującym na ponad 20-letnim doświadczeniu.