Ocena ryzyka wybuchu

Opracowanie oceny ryzyka wybuchu

Zaufaj profesjonalistom

Co dla Ciebie zrobimy

  • przygotujemy ocenę ryzyka wybuchu wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem dla obiektów istniejących
  • przygotujemy ocenę ryzyka wybuchu wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem na etapie projektowym w celu eliminacji ewentualnych błędów
  • zaktualizujemy ocenę ryzyka wybuchu w przypadku istotnych zmian, które miały wpływ na bezpieczeństwo danego obiektu
Mariusz Balicki

  m.b***@*****  - pokaż mail
  +48 50* *** ***  - pokaż numer
+48 12 2*** *** - pokaż numer

Ponieważ przez ostatnie 20 lat zrealizowaliśmy setki projektów z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego bezpośrednio na obiektach inwestorów. Nasze działania to nie tylko realizacja opracowań wymaganych prawem, ale również fizyczne dostosowywanie instalacji przemysłowych do wymogów bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Dzięki temu posiadamy unikalne doświadczenie we wszystkich najważniejszych gałęziach przemysłu – od branży spożywczej, przez chemiczną i petrochemiczną, po branżę energetyczną i drzewną.

NASZE PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Wdrożenie Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego w branży farmaceutycznej dla czterech instalacji odpylania

Analiza i ocena ryzyka wybuchu dla projektu filtra odpylającego

Ocena ryzyka dla instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu mąki

Wykonanie kompletnej instalacji odciągowej pyłów i gazów dla dwóch linii pracujących zakładzie z branży aluminium

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla lakierni oraz magazynów środków lakierniczych i gazów technicznych

Projekt dostosowania magazynu żywic Polylite do wymogów bezpieczeństwa procesowego

Audyt bezpieczeństwa wybuchowego wydziału suszenia, transportu i magazynowania osadów ściekowych

Ocena ryzyka wybuchu instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu skrobi i żelatyny

Zabezpieczenie instalacji podnośników kubełkowych w branży energetycznej pod kątem zagrożenia wybuchem

Kompleksowe dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

Kontrola niebezpiecznych stężeń gazów dzięki zastosowaniu systemów detekcji

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla czterech ciepłowni oraz dwóch kotłowni

Ocena zagrożenia wybuchem oraz analiza ryzyka wybuchu na instalacji magazynowania i podawania pyłu węglowego

W przypadku gdy na danym stanowisku pracy mogą wystąpić atmosfery wybuchowe w postaci mieszaniny palnych pyłów, gazów, par cieczy czy mieszanin hybrydowych z powietrzem, pracodawca jest zobowiązany do wykonania tzw. oceny ryzyka wybuchu.

Fakt ten wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Wspomniane rozporządzenia wskazuje: pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej „oceną ryzyka”, biorąc pod uwagę co najmniej:

  1. prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej;
  2. prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych;
  3. eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania;
  4. rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Ocena ryzyka obejmuje również miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Ten sam dokument mówi o konieczności aktualizacji oceny ryzyka wybuchu gdy w przestrzeni poddanej ocenie ryzyka wystąpiły istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa wybuchowego zmiany: W przypadku, gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka, pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu.

Wyślij zapytanie ofertowe lub zadzwoń

Jesteś zainteresowany powyższą tematyką? Wyślij nam krótkie zapytanie a my niebawem skontaktujemy się z Tobą lub zadzwoń na numer +48 12 2*** *** (kliknij aby zobaczyć). Zaufaj profesjonalnym ekspertom bazującym na ponad 20-letnim doświadczeniu.