RODO
Klauzula informacyjna
Polityka prywatności – pliki cookies

Obowiązek informacyjny (RODO)

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

 1. w celu realizacji umowy z naszym Klientem, w tym każdego zamówienia (zlecenia) i są przechowywane przez okres co najmniej 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje i postępowanie związane z umową (ostatnim zamówieniem/ zleceniem) zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i tytułu realizacji umowy lub zamówienia (zlecenia),
 2. w celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne i wówczas dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zamówienia.
  W przypadku przedstawicieli, pracowników, itp. Klienta, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od Klienta, który ich reprezentuje lub z publicznie dostępnych źródeł.

Administratorem danych osobowych jest: Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Balicach (dawniej: Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – KRS 0000875953), ul. Spacerowa 5, 31-083 Balie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942344, numer NIP: 6792253664,  numer REGON: 351258092, ADRES DO KORESPONDENCJI: 32-083 Balice, ul. Spacerowa 5, strona internetowa www.grupa-wolff.eu.

W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z Przedstawicielem Administratora, którym jest Zbigniew Wolff pod adresem e-mail: rodo@grupa-wolff.eu lub pod adresem do korespondencji Administratora danych osobowych wskazanym w akapicie powyżej.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby wykonania umów dla Państwa, w tym także podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 3. przenoszenia danych,
 4. wniesienia sprzeciwu,
 5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich przedstawicieli, pracowników, itp. Klienta, dlatego uprzejmie prosimy o ich dystrybucję do tychże osób.

Klauzula informacyjna
w sprawie ochrony danych osobowych

w związku z korzystaniem z materiałów lub publikacji zawartych na lub możliwych do pobrania ze stron: www.hazex.eu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Grupa Wolff spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Balicach, ul. Spacerowa 5, 32-083 Balice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942344, numer NIP: 6792253664, numer REGON: 351258092, ADRES DO KORESPONDENCJI: 32-083 Balice, ul. Spacerowa 5.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Przedstawicielem Administratora, którym jest Zbigniew Wolff pod adresem e-mail: rodo@grupa-wolff.eu lub pod adresem do korespondencji wskazanym w punkcie pierwszym powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udostępnienia Panu/Pani materiałów lub publikacji zawartych na stronach internetowych www.hazex.eu, www.atex137.pl, www.g-w.eu, www.tessa.eu dalej „Stronach WWW”, nawiązania lub utrzymania relacji biznesowych z Panem/Panią oraz marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy Grupa Wolff, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyraził Pan/Pani zgodę na ich otrzymywanie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO (odpowiednio zgoda, umowa, uzasadnione interesy Administratora, przy czym zgoda dotyczy tylko tych danych, które nie są wymagane do zawarcia i wykonania umowy (tzw. zgoda marketingowa), natomiast prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest nawiązanie lub utrzymanie relacji biznesowych z Panem/Panią oraz marketing bezpośredni produktów i usług firmy Grupa Wolff.
 5. Przetwarzaniem objęte są dane zamieszczane przez Panią/Pana lub w Pana/Pani imieniu drogą elektroniczną na Stronach WWW lub pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł takie jak w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, e-mail oraz numer telefonu.
 6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie krócej niż przez 6 lat, a co do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane, w tym podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne. Dane osobowe mogą być przekazywane spółkom wchodzącym w skład Grupy Wolf. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Jako Administrator Pani/Pana danych, zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do tych danych oraz do ich sprostowania. Może Pani/Pan także domagać się usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, co zostanie rozpatrzone przez Administratora. Może Pani/Pan również skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych wskazanych na Stronach WWW jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić zapoznanie się z lub pobranie co najmniej niektórych materiałów.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym z wykorzystaniem profilowania). Proces ten polegał będzie na dostosowywaniu treści na stronie www oraz automatycznych wiadomości przesyłanych na należące do Pani/Pana urządzenia końcowe (np. komputer (wiadomości email), telefon (sms)) na bazie interakcji z niniejszą witryną oraz wspomnianymi wiadomościami.

Polityka prywatności – pliki cookies

Czym są pliki „cookie”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używamy w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych, przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany (także w aplikacjach zewnętrznych) oraz ich profilowania; w szczególności pliki te stosujemy, aby:

 • rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • prowadzić działania z zakresu tzw. marketing automation (w tym m.in., aby określać poziom zainteresowania Użytkownika serwisu poszczególnymi treściami zawartymi na jego podstronach, wykonywać na tej podstawie profilowanie oraz działania zautomatyzowane)
 • tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • utrzymać sesję Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi np. na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Jakich plików „cookies” używamy?
W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W jaki sposób mogę wyłączyć lub usunąć pliki cookie?

Wszystkie przeglądarki oferują możliwość usuwania i blokowania plików cookie. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy w przeglądarce lub skorzystać z poniższych linków.

WAŻNA INFORMACJA
W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.