Systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla instalacji odpylających i centralnego odkurzania

Szkolenia ATEX
Szkolenia ATEX

Nazywam się Mariusz Balicki i jestem tu, by Ci pomóc.

Jeśli borykasz się z problemem w zakresie bezpieczeństwa
wybuchowego, pożarowego lub procesowego, to zachęcam Cię do kontaktu.

Kliknij w gwiazdki, aby wyświetlić dane +48 50* *** *** | m.bal***@***** | +48 12 **** ***

Jak dobrać zabezpieczenia przeciwwybuchowe

Gdyby zadać pytanie, co łączy większość zakładów produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu, jedną z odpowiedzi na pewno byłoby: urządzenia odpylające, centralnego odkurzania, jak i aspiracyjne. Instalacje te są bowiem stosowane dość powszechnie. Powinieneś jednak pamiętać, że w wielu przypadkach zasysane pyły, a czasem też zasysane z nimi gazy lub pary, będą tworzyć atmosfery wybuchowe. Jeżeli tak jest, to na mocy obowiązującego prawa, pracodawca musi podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa wybuchowego. Mówi o tym unijna Dyrektywa ATEX USER. I choć dyrektywa ta została wprowadzona do polskiego porządku prawnego odpowiednimi rozporządzeniami, to w praktyce rozporządzenia odnoszą się do poszczególnych norm PN-EN oraz EN.

 WAŻNE!

Niniejszy artykuł wykorzystuje przykład jednostek odpylajacych i filtracyjnych, aby wyjaśnić zasady działania poszczególnych systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Nie oznacza to jednak, że zagrożenia związane z wybuchem pyłów, gazów, czy par palnych cieczy występują tylko w obrębie tych instalacji. Dlatego lektura tego artykułu przyda się Tobie również w sytuacji, kiedy zagrożenie wybuchem może wystąpić na terenie innych części instalacji lub urządzeń transportu bliskiego w obrębie Twojego zakładu produkcyjnego. A jeśli nie wiesz, czy w ogóle takie ryzyka u Ciebie występują – w takim przypadku również znajdziesz odpowiedź na to pytanie poniżej.

Wracając do jednostek filtracyjnych… Pomimo że budowa powszechnie stosowanych urządzeń odpylających – przynajmniej w zakresie podstawowych założeń – jest zbliżona, to podejście do ich właściwego zabezpieczenia przed skutkami wybuchu może się diametralnie różnić. Do czynników, które w głównej mierze o tym decydują, należy, zgodnie z Dyrektywą ATEX, zaliczyć:

 • parametry odpylanej atmosfery wybuchowej,
 • wytrzymałość konstrukcyjną urządzenia oraz,
 • lokalizację urządzenia (wewnątrz lub na zewnętrza budynku).

Parametry wybuchowości

Jeśli zabezpieczenia przed skutkami wybuchu pyłu wymaga filtr, cyklon lub dowolne inne urządzenie, pierwszym krokiem powinno być wyznaczenie parametrów wybuchowości atmosfery wybuchowej. W przypadku urządzenia odpylającego istotne będzie zbadanie parametrów wybuchowości pyłów pochodzących z komory filtracyjnej i kanałów brudnego powietrza. Najważniejsze parametry, które stanowią podstawę do zaprojektowania systemu bezpieczeństwa atex to:

 • Kst [bar x m/s] – maksymalna wartość przyrostu ciśnienia w danej objętości i w jednostce czasu wywołanego wybuchem atmosfery wybuchowej,
 • Pmax [bar] –  maksymalne ciśnienie, jakie może zostać osiągnięte w chwili wybuchu danej atmosfery wybuchowej w jednostce filtracyjnej (lub innym zamkniętym aparacie).

Co istotne, choć do oceny zagrożenia i opracowania koncepcji systemu bezpieczeństwa często posiłkuje się przybliżonymi parametrami wybuchowości, pochodzącymi z dostępnych baz danych, to w przypadku wybuchowych pyłów istotne jest, aby ostateczne obliczenia i projekt zabezpieczenia wykonać względem parametrów wyznaczonych na podstawie badania wybuchowości pyłu pochodzącego wprost z Twojej instalacji.

Czy zagrożenie wybuchem w ogóle istnieje w moim zakładzie przemysłowym?

Być może w tym momencie zadajesz sobie pytanie, czy w ogóle na terenie Twojego zakładu przemysłowego lub poszczególnej instalacji istnieje zagrożenie wybuchem. Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa z punktu widzenia prawa. Jeśli bowiem ryzyko takie występuje, jesteś zobowiązany względem polskiego prawa, do podjęcia określonych kroków w celu sprowadzenia ryzyka wybuchu do poziomu akceptowalnego. Warto zatem rozważyć przeprowadzenie AUDYTU ATEX. Podczas audytu, ekspert z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego sprawdzi, czy to zagrożenie występuje, a jeśli tak, to zaproponuje kroki, które należy podjąć. Taki audyt jest najszybszą i najtańszą metodą diagnozy zagrożenia wybuchem na terenie Twojego zakładu.

Dane techniczne filtra

Jeśli znasz już parametry wybuchowości atmosfery wybuchowej, kolejnym krokiem jest uwzględnienie ich, wraz z danymi technicznymi jednostki filtracyjnej, przy obliczeniach, które pomogą dobrać zabezpieczenia. O jakich danych technicznych mowa:

 • podstawowe wymiary jednostki filtracyjnej (lub innego dowolnego urządzenia),
  ilość, rodzaj oraz wymiary wkładów filtracyjnych,
 • średnice oraz przebieg kanałów brudnego oraz czystego powietrza,
 • wytrzymałość konstrukcyjna urządzenia wyrażona poprzez maksymalne ciśnienie Pstat [bar] na jakie dane urządzenie jest odporne, tj. nie ulegnie rozerwaniu (a w pewnych przypadkach również odkształceniu).

Istota systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych

Istotą projektowania systemów bezpieczeństwa wybuchowego jest obniżenie maksymalnego ciśnienia wybuchu Pmax do wartości tzw. zredukowanego ciśnienia wybuchu Pred, którego wartość musi być niższa od wytrzymałości konstrukcyjnej urządzenia Pstat. Chcąc to powiedzieć bardziej opisowo, systemy bezpieczeństwa powinny w taki sposób ograniczyć przyrost ciśnienia wybuchu pyłu we wnętrzu urządzenia, aby nie doszło do jego niekontrolowanego rozerwania lub poważnego uszkodzenia (odkształcenia).

W przypadku prawidłowo zabezpieczonej instalacji musi więc być spełniony warunek:

Pred < Pstat < Pmax

 

W jaki sposób wyznacza się wytrzymałość konstrukcyjną urządzenia Pstat?

Istnieją dwa prawidłowe podejścia do wyznaczania wartości parametru Pstat, czyli wytrzymałości konstrukcyjnej urządzenia. Wartość tę wyznacza się w oparciu o granicę sprężystości lub granicę plastyczności materiału, z którego wykonane zostało urządzenie takie jak np. jednostka filtracyjna. Które podejście więc wybrać, skoro oba są prawidłowe? Warto w tym momencie rozważyć, czy chroniony filtr (lub inny aparat) po wybuchu pyłu może zostać czasowo wyłączony z pracy, czy nie. Kiedy zastosujemy do obliczeń granicę plastyczności, chronimy urządzenie przed rozerwaniem, jednakże przyjmujemy ryzyko, że podczas wybuchu pyłu taki filtr ulegnie odkształceniom, które wyeliminują go z dalszej pracy. Przyjęcie natomiast do obliczeń wyższej granicy sprężystości gwarantuje, iż urządzenie w wyniku wybuchu, nie ulegnie również trwałym odkształceniom, a tym samym będzie zdolne do dalszej pracy.

zabezpieczenia-przeciwwybuchowe-instalacji-odpylania-powietrza

Cztery sposoby na sprowadzenie ciśnienia wybuchu do poziomu akceptowalnego

Jak więc zabezpieczyć jednostki filtracyjne (oraz inne urządzenia) przed skutkami wybuchu pyłu? Zgodnie z obowiązującym polskim i europejskim prawem mamy do wyboru cztery podstawowe systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych:

W praktyce przemysłowej najczęściej nie wykonuje się urządzeń odpornych na maksymalne ciśnienie wybuchu, gdyż tego typu filtry stają się wtedy niezwykle ciężkie. Nie dość, że koszt takiego urządzenia będzie wówczas ogromny, to dodatkowo będzie trzeba ponieść kolejne koszty związane ze wzmocnieniem podłoża, lub konstrukcji budynku.

Wpływ budowy filtra na miejsce zamontowania zabezpieczeń

Panele i układy odciążające

Odciążanie wybuchu polega na zastosowaniu specjalnych paneli dekompresyjnych, które montuje się na bocznej lub górnej ścianie jednostki filtracyjnej. Jeśli zabezpieczamy urządzenie z rękawami filtracyjnymi, wówczas jedynym możliwym miejscem zamontowania paneli dekompresyjnych jest boczna strona filtra, powyżej leja. Chodzi o to, aby wyrzucone poza aparat fale ciśnienia i ognia nie napotkały rękawów.

Jeśli posiadasz urządzenia filtracyjne z prostokątnymi wkładami (płyty lub kieszenie filtracyjne) musisz też określić, gdzie znajduje się czysta część filtra. Od tego faktu zależy, czy będziesz mógł umieścić panele dekompresyjne u góry urządzenia. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy czysta strona filtra znajduje się na jego bocznej ścianie, gdyż odpowietrzamy najbardziej zagrożoną wybuchem przestrzeń w jednostce filtracyjnej, czyli część brudną. Kiedy więc całą górną przestrzeń wypełnia czysta strona filtra, zamontowanie na niej paneli nie spełni swojego zadania.

W przypadku stosowania bezpłomieniowych układów odpowietrzających wybuch, miejsce rozlokowanie tych urządzeń wyznacza się tak samo, jak w przypadku paneli dekompresyjnych.

Tłumienie wybuchu

Istotą systemu tłumienia wybuchu jest wykrycie zarzewia wybuchu pyłu w jego jak najwcześniejszym etapie i stłumienie rozwijającego się we wnętrzu urządzenia wybuchu. Pierwszą część zadania realizują czujniki (dynamiczne czujniki przyrostu ciśnienia, które czasem są wspierane czujnikami podczerwieni). Drugi etap zadania – tłumienie wybuchu – realizowane jest przez wstrzyknięcie proszku tłumiącego z butli HRD. Z punktu widzenia budowy jednostki filtracyjnej, kluczowy będzie dobór miejsc pomiaru i miejsc zamontowania butli HDR. Przykładowo stosowne obliczenia i analiza budowy filtra pozwolą stwierdzić, czy w którychś miejscach należy zastosować czujnik podczerwieni, aby zwiększyć poziom detekcji.

Równie ważna jest także izolacja wybuchu.

Izolacja (odsprzęganie) zapobiega rozprzestrzenianiu się wybuchu kanałami do sąsiednich urządzeń i pomieszczeń. Względem zapisów Dyrektywy ATEX jest ona tak samo wymagana, jak zastosowanie jednego z czterech systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych, które omawiamy wyżej. Stosuje ją się na kanałach łączących dane urządzenie z pozostałą częścią instalacji. W związku z tym wartość Pred < Pstat < Pmax musi być zachowana także dla odcinków kanałów na długości od aparatu do układów odsprzęgania.

Ochrona filtrów przed wybuchem – przykład rozwiązań prawidłowych

 

Zabezpieczenie filtra: prawidłowe Poziom bezpieczeństwa: wysoki

Zabezpieczenie filtra: prawidłowe
Poziom bezpieczeństwa: wysoki

(1) Na kanale brudnego powietrza zastosowano certyfikowany system odsprzęgający (tłumienie wybuchu/klapa zwrotna), co w przypadku wybuchu skutecznie odizoluje chroniony filtr od pozostałej części instalacji.

(2) Wkłady filtracyjne zostały podniesione względem panelu odciążającego, co umożliwia ich prawidłowe zadziałanie w przypadku wybuchu.

(3) Na wylocie z filtra zastosowano certyfikowany zawór dozując, co w przypadku wybuchu skutecznie odseparuje chronione urządzenie od pozostałej części instalacji.

 

zabezpieczenie-filtra-prawidlowe-HRD

Zabezpieczenie filtra: prawidłowe
Poziom bezpieczeństwa: wysoki

(1) Na kanale brudnego powietrza zastosowano certyfikowany system odsprzęgający (tłumienie wybuchu/klapa zwrotna).

(2) Skutki wybuchu w filtrze zostaną zminimalizowane do bezpiecznego poziomu poprzez system tłumienia wybuchu.

(3) Na wylocie z stożkowej części filtra zastosowano certyfikowany zawór dozując, co w przypadku wybuchu skutecznie odseparuje chronione urządzenie od pozostałej części instalacji.

Ochrona filtrów przed wybuchem
– przykład rozwiązania błędnego i akceptowalnego

 

Zabezpieczenie filtra: nieprawidłowe Poziom bezpieczeństwa: niedopuszczalny

Zabezpieczenie filtra: nieprawidłowe
Poziom bezpieczeństwa: niedopuszczalny

(1) Brak odsprzęgania wybuchu na kanale brudnego powietrza umożliwi rozprzestrzenienie się wybuchu na pozostałą część instalacji.

(2) Wkłady filtracyjne zamontowane na wysokości panelu odciążającego uniemożliwią skuteczne odprowadzenie skutków wybuchu poza chronione urządzenie.

(3) Na wylocie z filtra zastosowano zawór celkowy w standardowym wykonaniu (bez certyfikatu ATEX potwierdzającego odporność na uderzenie ciśnienia i przebicie się ognia). Może to skutkować rozprzestrzenieniem się wybuchu na pozostałą część instalacji.

 

Zabezpieczenie filtra: prawidłowe Poziom bezpieczeństwa: dopuszczalny

Zabezpieczenie filtra: prawidłowe
Poziom bezpieczeństwa: dopuszczalny

(1) Na kanale brudnego powietrza zastosowano certyfikowany system odsprzęgający (bariera proszkowa HRD/klapa zwrotna).

(2) Wkłady filtracyjne odsunięto od ściany filtra, na której zamontowano panel odciążajcy wybuch. Szczególną uwagę należy zwrócić na wymiary powstałego w ten sposób kanału. – W przypadku ich nieprawidłowego doboru, filtr może wymagać zastosowania dodatkowych środków ochronnych.

(3) Na wylocie z filtra zastosowano certyfikowany zawór dozujący.

Sprawdź darmowy pakiet edukacyjny

Weź udział w darmowym warsztacie online lub/i dołącz do naszego programu edukacyjnego całkowicie za darmo. Ty zdobywasz wiedzę, my ustanawiamy dobre standardy bezpieczeństwa.

Przewiń do końca
sprawdź darmowe warsztaty online, pobierz przewodnik ATEX, dołącz do programu edukacyjnego.

Darmowe warsztaty online

Zagrożenie wybuchem biomasy i węgla

Biomasa i „nowy” węgiel – czy energetykę znów czeka seria wybuchów i pożarów

W obliczu braków węgla energetyka wraca do biomasy, a także sprowadza „nowy” węgiel z różnych egzotycznych kierunków. Paliwa te stwarzają drastycznie wyższe ryzyko wybuchu niż węgiel, który spalaliśmy do tej pory. Po wybuchach w Dolnej Odrze i Turowie jakie miały miejsce w 2010 i 2012 roku oraz po interwencji PIP, zabezpieczyliśmy przed wybuchem kilkadziesiąt różnych układów nawęglania. W czasie webinaru wyjaśnimy przyczyny tych zdarzeń, pokażemy dlaczego te paliwa powodują zwiększone ryzyko wybuchu oraz pokażemy nasze doświadczenia zdobyte w czasie prac w kilkudziesięciu elektrowniach.

Wybuch pyłu drzewnego

Wybuch pyłu, który w 2 sekundy zniszczył 3 filtry i budynek – ANALIZA

Weź udział w premierze filmu, który w 5 minut pokaże przyczyny i skutki wybuchu pyłu drzewnego, który spowodował 5 mln zł strat. Bezpośrednio po filmie nasz ekspert przeprowadzi analizę zdarzenia na żywo oraz odpowie na pytania uczestników. Otrzymasz także dostęp do obszernego studium przypadku.

Ochrona urządzeń i aparatów przed skutkami wybuchu pyłów

Zaczniemy od podstaw prawnych, które będą stanowiły dla nas bazę dla dalszej, bardzo praktycznej części. Warsztat wesprzemy aż 28 unikalnymi filmami, których nie znajdziesz w sieci. Dzięki nim nie tylko zrozumiesz zasadę działania poszczególnych typów zabezpieczeń, ale także zobaczysz skutki ich błędnego zastosowania. Nie ukrywajmy, ta część nie tylko edukuje, ale także daje mocno do myślenia.

Poprawny dobór zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla jednostek odpylających

Jeśli w Twoim zakładzie pracują filtry bądź cyklony, to ten warsztat jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego jakie błędy najczęściej są popełniane przy zabezpieczaniu instalacji odpylających. Zobaczysz także studium przypadku w formie filmu, który pokazuje konsekwencje tych błędów – zdradzę tylko, że film pobudza wyobraźnię. Co ważne całość zaczniemy, krótkim wstępem nt. podstaw prawnych.

Wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu – jak się chronić

W czasie warsztatu zaprezentujemy szereg niezwykle ciekawych materiałów wideo, a także sporo wiedzy opartej o przepisy, normy i nasze doświadczenie. Poznasz również, a może przede wszystkim, sposoby ochrony przed elektrycznością statyczną. W warsztacie powinien wziąć udział każdy, kto pracuje w zakładzie gdzie wykonuje się operacje z palnymi cieczami, a także gazami oraz pyłami.

Poprawny dobór zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla jednostek odpylających on demand

Jeśli w Twoim zakładzie pracują filtry bądź cyklony, to ten warsztat jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego jakie błędy najczęściej są popełniane przy zabezpieczaniu instalacji odpylających. Zobaczysz także studium przypadku w formie filmu, który pokazuje konsekwencje tych błędów – zdradzę tylko, że film pobudza wyobraźnię. Co ważne całość zaczniemy, krótkim wstępem nt. podstaw prawnych.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYBUCHOWE ON DEMAND WEBINAR

Ochrona urządzeń i aparatów przed skutkami wybuchu pyłów on demand

Zaczniemy od podstaw prawnych, które będą stanowiły dla nas bazę dla dalszej, bardzo praktycznej części. Warsztat wesprzemy aż 28 unikalnymi filmami, których nie znajdziesz w sieci. Dzięki nim nie tylko zrozumiesz zasadę działania poszczególnych typów zabezpieczeń, ale także zobaczysz skutki ich błędnego zastosowania. Nie ukrywajmy, ta część nie tylko edukuje, ale także daje mocno do myślenia.

wybuch pyłu drzewnego w fabryce analiza

Wybuch pyłu, który w 2 sekundy zniszczył 3 filtry i budynek – ANALIZA on demand

Weź udział w premierze filmu, który w 5 minut pokaże przyczyny i skutki wybuchu pyłu drzewnego, który spowodował 5 mln zł strat. Bezpośrednio po filmie nasz ekspert przeprowadzi analizę zdarzenia na żywo oraz odpowie na pytania uczestników. Otrzymasz także dostęp do obszernego studium przypadku.

wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu webina on demand

Wyładowania elektrostatyczne jako przyczyna wybuchu – jak się chronić on demand

W czasie warsztatu zaprezentujemy szereg niezwykle ciekawych materiałów wideo, a także sporo wiedzy opartej o przepisy, normy i nasze doświadczenie. Poznasz również, a może przede wszystkim, sposoby ochrony przed elektrycznością statyczną. W warsztacie powinien wziąć udział każdy, kto pracuje w zakładzie gdzie wykonuje się operacje z palnymi cieczami, a także gazami oraz pyłami.

To nie wszystko, przewiń niżej.

Pobierz przewodnik ATEX
Jak dostosować aparat lub instalację procesową do wymogów dyrektywy ATEX.

Co otrzymasz

 • studia przypadków pokazujące przyczyny wybuchów i pożarów
 • dostęp do filmów wideo pokazujących skutki oraz przebieg zdarzeń
 • praktyczne wskazówki jakie podjąć działania
 • statystyki odnośnie źródeł zapłonu oraz palnych pyłów
 • wiedzę nt. parametrów wybuchowości, oceny ryzyka wybuchu i DZPW, prewencji i ograniczania skutków i wiele więcej

Darmowy program
edukacyjny ATEX

Program wspiera już 3474 specjalistów odpowiedzialnych m.in. za BHP, utrzymanie ruchu, a także projektantów, rzeczoznawców ds. ppoż. i ubezpieczycieli. Dołącz do ich grona.

Co zyskujesz

 • darmową wiedzę dzięki, której się rozwijasz
 • studia przypadku pokazujące przyczyny i skutki wybuchów
 • filmy przedstawiające realne zdarzenia + komentarz
 • artykuły i poradniki
 • możliwość darmowego udziału w warsztatach
 • duże zniżki na szkolenia i konferencje

WAŻNA INFORMACJA
W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.