Revolution Slider Error: The param Slider Width should not be empty.

SZKOLENIA ATEX

BEZPIECZEŃSTWO WYBUCHOWE I PROCESOWE W PRZEMYŚLE

RODZAJE SZKOLEŃ

WARSZTATY ONLINE

Warsztaty to nowa formuła szkoleń skupiająca się na wąskiej tematyce oraz wyjątkowo długiej części dyskusyjnej. Warsztaty mają za zadanie przekazać Ci wiedzę oraz rozwiązać problemy, z jakimi na co dzień borykasz się w miejscu pracy.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenia zamknięte realizowane są dla grup od 5 do 15 osób pochodzących z tej samej firmy lub organizacji. Ich plan dostosowywany jest do potrzeb uczestników oraz specyfiki danej firmy. Miejsce oraz termin szkolenia ustalane są indywidualnie.

SZKOLENIA OTWARTE

Szkolenia otwarte realizowane są dla grup od 10 do 20 osób, które pochodzą z różnych firm i organizacji. Ich termin, miejsce oraz tematyka ustalane są z półrocznym wyprzedzeniem, co umożliwia Ci zaplanowanie cyklu szkoleń.

Rekomendują nas

WARSZTATY ONLINE

SKORZYSTAJ Z CAŁKOWICIE DARMOWEJ WIEDZY

Warsztaty online stanowią formę szkolenia, która jeszcze mocniej skupia się na zagadnieniach praktycznych. Wiedza przekazywana jest na bazie rzeczywistych przypadków, filmów a także prezentacji przykładowych systemów zabezpieczających. Nie oznacza to jednak, że warsztaty pozbawione są części teoretycznej. Wręcz przeciwnie – stanowi ona ważną podstawę, ale jest podawana w formie niezbędnego kompendium.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

BEZPIECZEŃSTWO WYBUCHOWE I PROCESOWE W PRZEMYŚLE

Szkolenia o charakterze zamkniętym są organizowane dla konkretnego przedsiębiorstwa lub organizacji. Duża elastyczność takiego rozwiązania umożliwia lepsze dopasowanie zakresu tematycznego, terminu oraz miejsca szkolenia do wymogów zleceniodawcy. Zwyczajowo w szkoleniu bierze udział od 5 do 15 osób.

WAŻNE: tematyka szkolenia zamkniętego jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Zazwyczaj budowana jest w oparciu o 5-7 tematów z poniższej listy (omówienie jednego tematu średnio trwa 45 min). Daj nam jednak znać jeśli nie znalazłeś interesujących Cię zagadnień.

1. Substancje stwarzające zagrożenie wybuchem

 • rodzaje substancji niebezpiecznych
 • parametry fizykochemiczne substancji decydujące o poziomie zagrożenia
 • źródła informacji o parametrach fizykochemicznych

2. Dyrektywa 1999/92/WE – ATEX 137 – minimalne wymagania dla pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – Dz. U.2010 nr 138 poz. 931)

 • najważniejsze zapisy
 • wymagania dyrektywy dotyczące pracodawców
 • ocena ryzyka wybuchu
 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (zawartość DZPW, etapy opracowania dokumentu)

3. Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX 114 – zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej – Dz. U. 2016 poz. 817)

 • cele i zakres stosowania dyrektywy ATEX 114
 • wzajemne powiązania pomiędzy dyrektywami ATEX 137 i ATEX 114
 • urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym (grupy i kategorie urządzeń, rodzaje ochrony przeciwwybuchowej, oznaczenia urządzeń w wykonaniu Ex, dobór urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem)

4. Podstawowe zasady klasyfikacji i wyznaczania zasięgu stref zagrożonych wybuchem

 • podobieństwa i różnice w zachowaniu się i w własnościach fizykochemicznych pyłów i gazów, które mogą wpływać na zasięg stref zagrożenia wybuchem
 • normy dotyczące klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem
  • PN EN 60079-10-1:2016-02 Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe
  • PN-EN 60079-10-2:2015-06 Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni – Pyłowe atmosfery wybuchowe

5. Bezpieczeństwo produkcji w warunkach zagrożenia wybuchem gazów

 • zabezpieczanie instalacji technologicznych za pomocą przerywaczy ognia
  • dobór przerywaczy płomienia – potrzebne dane wejściowe, wymagania przepisów
  • prawidłowa eksploatacja przerywaczy płomienia
  • zalety i ograniczenia niektórych rozwiązań technicznych
 • detekcja gazów i płomienia w obrębie instalacji i hal przemysłowych
  • dobór właściwej technologii wykrywania gazu (przegląd dostępnych technologii detekcji, omówienie zalet i ograniczeń każdej z nich, przykłady zastosowań)
  • detekcja płomienia – dobór właściwej technologii detekcji (przegląd po dostępnych technologiach pomiaru, omówienie zalet i ograniczeń każdej z nich, przykłady zastosowań)
  • nowoczesne technologie detekcji gazu (laserowa detekcja z otwartą ścieżką, ultradźwiękowa detekcja wycieków gazu)
  • niestandardowe rozwiązania w zakresie detekcji gazu (systemy próbkujące, systemy detekcji „szyte na miarę”)

6. Bezpieczeństwo produkcji w warunkach zagrożenia wybuchem pyłów

 • parametry palności i wybuchowości pyłów – czy i w jakich przypadkach należy je wyznaczać?
 • dostępne rozwiązania techniczne (odciążanie wybuchu, tłumienie wybuchu, izolacja wybuchu)
 • zalety i ograniczenia poszczególnych rozwiązań

7. Wybrane problemy zagrożenia poważną awarią instalacji pyłowych

 • magazynowanie w silosach i zbiornikach
 • odpylanie i odkurzanie
 • transport mechaniczny
 • ograniczenia związane ze stosowaniem odciążenia wybuchu

8. Omówienie zasad poprawnego doboru zabezpieczenia instalacji zagrożonej obecnością pyłów palnych na przykładzie

9. Eksploatacja maszyn i urządzeń w praktyce

 • pojęcia podstawowe, przyjęcie urządzeń do eksploatacji, podstawy eksploatacji urządzeń
 • budowa planów remontowych
 • realizacja remontów
 • nadzorowanie i kontrola procesów produkcyjnych

10. Oświetlenie podstawowe i awaryjne (ewakuacyjne, zapasowe) w strefach zagrożenia wybuchem

 • zasilanie i sterowanie oświetleniem w strefach zagrożenia wybuchem
 • aktualne wymogi prawne i normatywne
 • sposoby testowania, rozwiązania techniczne opraw i rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172

11. Uziemienia elektrostatyczne

 • podstawowe zasady ochrony przed elektrycznością statyczną
 • dostępne rozwiązania techniczne zabezpieczające przed zagrożeniem ze strony elektryczności statycznej
 • zagrożenia wynikające z elektryczności statycznej, podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem – pyły, gazy, opary (film z komentarzem)

12. Instalowanie, przeglądy i remonty urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

 • norma PN-EN 60079-14 Część 14: Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych
 • norma PN-EN 60079-17 Część 17: Atmosfery wybuchowe – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych
 • norma PN-EN 60079-19 Część 19: Atmosfery wybuchowe – Naprawa, remont i regeneracja urządzeń

13. Zakres kompetencji pracowników wykonujących prace w strefach zagrożenia wybuchem

14. Typy ochrony przeciwwybuchowej urządzeń elektrycznych – konsekwencje wyboru (montaże, przeglądy, remonty)

15. Bezpieczeństwo procesowe a realizacja inwestycji

 • decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
 • raport o oddziaływaniu na środowisko a bezpieczeństwo procesowe
 • elementy analizy ryzyka procesowego w ROŚ – przykład

16. Zarządzanie procesem produkcyjnym w zakładach przemysłowych, w których występują atmosfery zagrożenia wybuchem

17. Układy transportu bliskiego materiałów sypkich – jak je prawidłowo zabezpieczyć i uniknąć najczęstszych błędów

 • Termin: ustalany jest indywidualnie (dogodny dla obu stron)
 • Miejsce: ustalane jest indywidualnie (może to być siedziba zleceniodawcy lub sala w dowolnym mieście)
 • Cena: uzależniona jest od ilości uczestników, lokalizacji, tematyki i czasu trwania szkolenia (jeden/dwa dni). Aby otrzymać ofertę skontaktuj się z nami.

Bazowe szkolenie ATEX pt.: przekrojowe podejście do kwestii bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle na bazie obowiązujących przepisów prawa oraz praktycznych przykładów kierujemy w szczególności do:

 • firm produkcyjnych i magazynujących, na terenie których występują palne pyły, gazy, pary lub mieszaniny hybrydowe (kadra kierownicza, inżynierowie utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w firmie),
 • firm ubezpieczeniowych oferujących swoje usługi dla branży przemysłowej,
 • straży pożarnej i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • organizacji państwowych.

SZKOLENIA OTWARTE

WYBIERZ PROGRAM, TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

COVID-19

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zdecydowaliśmy się zawiesić do końca roku szkolenia otwarte oraz warsztaty fizyczne. Chcąc jednak zapewnić Państwu dostęp do wiedzy uruchomiliśmy darmowe warsztaty online. Z fizycznymi szkoleniami oraz warsztatami planujemy wrócić w 2021, jednocześnie nadal realizujemy szkolenia zamknięte.

Szkolenie ATEX online

W szkoleniach otwartych udział biorą przedstawiciele różnych firm i organizacji. Grupę szkoleniową stanowi od 7 do 15 uczestników. Programy szkoleń zostały oparte o doświadczenie i wiedzę dr. hab. inż. Andrzeja Wolffa – wieloletniego praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.

W czasie szkolenia ATEX poznasz m.in.: przyczyny przykładowych wybuchów jakie miały miejsce w przemyśle; obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego; zasady klasyfikacji, wyznaczania zasięgu i oznakowania stref zagrożonych wybuchem; zmiany wynikające z nowej dyrektywy ATEX; zasady działania i doboru (ograniczenia) zabezpieczeń przeciwwybuchowych; zasady prowadzenia remontów i serwisów urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym; filmy z praktycznymi poradami.

1UDZIAŁ W WARSZTACIE SZKOLENIOWYM GRATIS: decydując się na szkolenie z powyższej listy gwarantujemy Ci możliwość darmowego udziału w wybranym warsztacie szkoleniowym – szkoleniu o charakterze konsultacyjnym (listę warsztatów znajdziesz tutaj>>).

WARSZTATY SZKOLENIOWE

WYBIERZ PROGRAM, TERMIN I MIEJSCE WARSZTATU

COVID-19

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zdecydowaliśmy się zawiesić do końca roku szkolenia otwarte oraz warsztaty fizyczne. Chcąc jednak zapewnić Państwu dostęp do wiedzy uruchomiliśmy darmowe warsztaty online. Z fizycznymi szkoleniami oraz warsztatami planujemy wrócić w 2021, jednocześnie nadal realizujemy szkolenia zamknięte.

Szkolenie ATEX online

Warsztaty szkoleniowe to zupełnie nowy format szkoleń. Charakteryzuje się on stosunkowo krótką częścią wykładową skupiającą się na wąskiej tematyce oraz wyjątkowo długą częścią dyskusyjną. Warsztaty mają za zadanie przekazać Ci wiedzę oraz rozwiązać problemy z jakimi na co dzień borykasz się w miejscu pracy.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń.

12 2018 100

LUB

DLACZEGO MY?

BO JESTEŚMY PRAKTYKAMI

Nasi eksperci to praktycy, którzy każdego dnia pracują przy szerokiej gamie projektów w branży energetycznej, chemicznej, spożywczej czy drzewnej. A oto ostatnie projekty w jakich braliśmy udział.

BO DBAMY O KAŻDY SZCZEGÓŁ

Po każdym szkoleniu przeprowadzamy anonimowe ankiety, które pozwalają nam doskonalić się dla Ciebie.

Wyniki anonimowej ankiety

BO MAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE

Zaufały nam dziesiątki firm z branży przemysłowej, ubezpieczeniowej, a także jednostki notyfikujące, straż pożarna oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Napisz do nas.

Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Od wielu lat organizujemy szkolenia, zarówno te otwarte jak i zamknięte, a od kilku lat uzupełniamy je unikalnymi pokazami wybuchów oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych na żywo. Opisz nam swoje potrzeby, a z pewnością postaramy się je spełnić.

  WAŻNA INFORMACJA
  W związku z koronawirusem wprowadzamy szkolenia online z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku nie spełnienia Twoich oczekiwań. Jednocześnie odwołujemy tradycyjne szkolenia do końca kwietnia.

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów
  DARMOWE WARSZTATY ONLINE
  Zapisz się zanim braknie miejsc
  W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
  W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
  W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172