SZKOLENIA ATEX

BEZPIECZEŃSTWO WYBUCHOWE I PROCESOWE W PRZEMYŚLE

RODZAJE SZKOLEŃ

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenia zamknięte realizowane są dla grup od 5 do 15 osób pochodzących z tej samej firmy lub organizacji. Ich plan dostosowywany jest do potrzeb uczestników oraz specyfiki danej firmy. Miejsce oraz termin szkolenia ustalane są indywidualnie. Szkolenia zamknięte to: najniższy koszt za osobę, najwyższa efektywność oraz maksymalna wygoda (możliwość organizacji szkolenia w Twojej firmie lub w hotelu w Twoim mieście).

SZKOLENIA OTWARTE

Szkolenia otwarte realizowane są dla grup od 10 do 20 osób, które pochodzą z różnych firm i organizacji. Ich termin, miejsce oraz tematyka ustalane są z półrocznym wyprzedzeniem co umożliwia Ci zaplanowanie cyklu szkoleń. Jest to najlepsze rozwiązanie dla firm, które chcą przeszkolić do pięciu pracowników. Powyżej tej liczby, z ekonomicznego punktu widzenia, należy rozważyć szkolenie zamknięte.

Rekomendują nas

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

BEZPIECZEŃSTWO WYBUCHOWE I PROCESOWE W PRZEMYŚLE

Szkolenie o charakterze zamkniętym są organizowane dla konkretnego przedsiębiorstwa lub organizacji. Duża elastyczność takiego rozwiązania umożliwia lepsze dopasowanie zakresu tematycznego, terminu oraz miejsca szkolenia do wymogów zleceniodawcy. Zwyczajowo w szkoleniu bierze udział od 5 do 15 osób.

WAŻNE: tematyka szkolenia zamkniętego jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Zazwyczaj budowana jest w oparciu o 5-7 tematów z poniższej listy (omówienie jednego tematu średnio trwa 45 min). Daj nam jednak znać jeśli nie znalazłeś interesujących Cię zagadnień.

1. Substancje stwarzające zagrożenie wybuchem

 • rodzaje substancji niebezpiecznych
 • parametry fizykochemiczne substancji decydujące o poziomie zagrożenia
 • źródła informacji o parametrach fizykochemicznych

2. Dyrektywa 1999/92/WE – ATEX 137 – minimalne wymagania dla pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – Dz. U.2010 nr 138 poz. 931)

 • najważniejsze zapisy
 • wymagania dyrektywy dotyczące pracodawców
 • ocena ryzyka wybuchu
 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (zawartość DZPW, etapy opracowania dokumentu)

3. Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX 114 – zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej – Dz. U. 2016 poz. 817)

 • cele i zakres stosowania dyrektywy ATEX 114
 • wzajemne powiązania pomiędzy dyrektywami ATEX 137 i ATEX 114
 • urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym (grupy i kategorie urządzeń, rodzaje ochrony przeciwwybuchowej, oznaczenia urządzeń w wykonaniu Ex, dobór urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem)

4. Podstawowe zasady klasyfikacji i wyznaczania zasięgu stref zagrożonych wybuchem

 • podobieństwa i różnice w zachowaniu się i w własnościach fizykochemicznych pyłów i gazów, które mogą wpływać na zasięg stref zagrożenia wybuchem
 • normy dotyczące klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem
  • PN EN 60079-10-1:2016-02 Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe
  • PN-EN 60079-10-2:2015-06 Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni – Pyłowe atmosfery wybuchowe

5. Bezpieczeństwo produkcji w warunkach zagrożenia wybuchem gazów

 • zabezpieczanie instalacji technologicznych za pomocą przerywaczy ognia
  • dobór przerywaczy płomienia – potrzebne dane wejściowe, wymagania przepisów
  • prawidłowa eksploatacja przerywaczy płomienia
  • zalety i ograniczenia niektórych rozwiązań technicznych
 • detekcja gazów i płomienia w obrębie instalacji i hal przemysłowych
  • dobór właściwej technologii wykrywania gazu (przegląd dostępnych technologii detekcji, omówienie zalet i ograniczeń każdej z nich, przykłady zastosowań)
  • detekcja płomienia – dobór właściwej technologii detekcji (przegląd po dostępnych technologiach pomiaru, omówienie zalet i ograniczeń każdej z nich, przykłady zastosowań)
  • nowoczesne technologie detekcji gazu (laserowa detekcja z otwartą ścieżką, ultradźwiękowa detekcja wycieków gazu)
  • niestandardowe rozwiązania w zakresie detekcji gazu (systemy próbkujące, systemy detekcji „szyte na miarę”)

6. Bezpieczeństwo produkcji w warunkach zagrożenia wybuchem pyłów

 • parametry palności i wybuchowości pyłów – czy i w jakich przypadkach należy je wyznaczać?
 • dostępne rozwiązania techniczne (odciążanie wybuchu, tłumienie wybuchu, izolacja wybuchu)
 • zalety i ograniczenia poszczególnych rozwiązań

7. Wybrane problemy zagrożenia poważną awarią instalacji pyłowych

 • magazynowanie w silosach i zbiornikach
 • odpylanie i odkurzanie
 • transport mechaniczny
 • ograniczenia związane ze stosowaniem odciążenia wybuchu

8. Omówienie zasad poprawnego doboru zabezpieczenia instalacji zagrożonej obecnością pyłów palnych na przykładzie

9. Eksploatacja maszyn i urządzeń w praktyce

 • pojęcia podstawowe, przyjęcie urządzeń do eksploatacji, podstawy eksploatacji urządzeń
 • budowa planów remontowych
 • realizacja remontów
 • nadzorowanie i kontrola procesów produkcyjnych

10. Oświetlenie podstawowe i awaryjne (ewakuacyjne, zapasowe) w strefach zagrożenia wybuchem

 • zasilanie i sterowanie oświetleniem w strefach zagrożenia wybuchem
 • aktualne wymogi prawne i normatywne
 • sposoby testowania, rozwiązania techniczne opraw i rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172

11. Uziemienia elektrostatyczne

 • podstawowe zasady ochrony przed elektrycznością statyczną
 • dostępne rozwiązania techniczne zabezpieczające przed zagrożeniem ze strony elektryczności statycznej
 • zagrożenia wynikające z elektryczności statycznej, podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem – pyły, gazy, opary (film z komentarzem)

12. Instalowanie, przeglądy i remonty urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

 • norma PN-EN 60079-14 Część 14: Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych
 • norma PN-EN 60079-17 Część 17: Atmosfery wybuchowe – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych
 • norma PN-EN 60079-19 Część 19: Atmosfery wybuchowe – Naprawa, remont i regeneracja urządzeń

13. Zakres kompetencji pracowników wykonujących prace w strefach zagrożenia wybuchem

14. Typy ochrony przeciwwybuchowej urządzeń elektrycznych – konsekwencje wyboru (montaże, przeglądy, remonty)

15. Bezpieczeństwo procesowe a realizacja inwestycji

 • decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
 • raport o oddziaływaniu na środowisko a bezpieczeństwo procesowe
 • elementy analizy ryzyka procesowego w ROŚ – przykład

16. Zarządzanie procesem produkcyjnym w zakładach przemysłowych, w których występują atmosfery zagrożenia wybuchem

17. Układy transportu bliskiego materiałów sypkich – jak je prawidłowo zabezpieczyć i uniknąć najczęstszych błędów

 • Termin: ustalany jest indywidualnie (dogodny dla obu stron)
 • Miejsce: ustalane jest indywidualnie (może to być siedziba zleceniodawcy lub sala w dowolnym mieście)
 • Cena: uzależniona jest od ilości uczestników, lokalizacji, tematyki i czasu trwania szkolenia (jeden/dwa dni). Aby otrzymać ofertę skontaktuj się z nami.

Bazowe szkolenie ATEX pt.: przekrojowe podejście do kwestii bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle na bazie obowiązujących przepisów prawa oraz praktycznych przykładów kierujemy w szczególności do:

 • firm produkcyjnych i magazynujących, na terenie których występują palne pyły, gazy, pary lub mieszaniny hybrydowe (kadra kierownicza, inżynierowie utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w firmie),
 • firm ubezpieczeniowych oferujących swoje usługi dla branży przemysłowej,
 • straży pożarnej i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • organizacji państwowych.

SZKOLENIA OTWARTE

WYBIERZ PROGRAM, TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

W szkoleniach otwartych udział biorą przedstawiciele różnych firm i organizacji. Grupę szkoleniową stanowi od 7 do 15 uczestników. Programy szkoleń zostały oparte o doświadczenie i wiedzę dr. hab. inż. Andrzeja Wolffa – wieloletniego praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.

DRUGIE SZKOLENIE GRATIS: decydując się na szkolenie z powyższej listy gwarantujemy Ci możliwość darmowego udziału w wybranym Czwartku z bezpieczeństwem – szkoleniu o charakterze konsultacyjnym.

DRUGIE SZKOLENIE GRATIS: decydując się na szkolenie z powyższej listy gwarantujemy Ci możliwość darmowego udziału w wybranym Czwartku z bezpieczeństwem – szkoleniu o charakterze konsultacyjnym.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń.

12 2018 100

LUB

DLACZEGO MY?

BO JESTEŚMY PRAKTYKAMI

Nasi eksperci to praktycy, którzy każdego dnia pracują przy szerokiej gamie projektów w branży energetycznej, chemicznej, spożywczej czy drzewnej. A oto ostatnie projekty w jakich braliśmy udział.

Ocena zagrożenia wybuchem oraz analiza ryzyka wybuchu na instalacji magazynowania i podawania pyłu węglowego

Ocena ryzyka wybuchu instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu skrobi i żelatyny

Ocena ryzyka dla instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu mąki

Audyt bezpieczeństwa wybuchowego wydziału suszenia, transportu i magazynowania osadów ściekowych

Kompleksowe dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla lakierni oraz magazynów środków lakierniczych i gazów technicznych

Projekt dostosowania magazynu żywic Polylite do wymogów bezpieczeństwa procesowego

Zabezpieczenie instalacji podnośników kubełkowych w branży energetycznej pod kątem zagrożenia wybuchem

Wdrożenie Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego w branży farmaceutycznej dla czterech instalacji odpylania

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla czterech ciepłowni oraz dwóch kotłowni

Wykonanie kompletnej instalacji odciągowej pyłów i gazów dla dwóch linii pracujących zakładzie z branży aluminium

Kontrola niebezpiecznych stężeń gazów dzięki zastosowaniu systemów detekcji

Analiza i ocena ryzyka wybuchu dla projektu filtra odpylającego

BO DBAMY O KAŻDY SZCZEGÓŁ

Po każdym szkoleniu przeprowadzamy anonimowe ankiety, które pozwalają nam doskonalić się dla Ciebie.

Wyniki anonimowej ankiety

BO MAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE

Zaufały nam dziesiątki firm z branży przemysłowej, ubezpieczeniowej, a także jednostki notyfikujące, straż pożarna oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych.

BO DAMY CI PREZENT

Każdy uczestnik otrzyma prezent w postaci rocznej prenumeraty czasopisma Express Przemysłowy o wartości 100 PLN!

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Napisz do nas.

Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Od wielu lat organizujemy szkolenia, zarówno te otwarte jak i zamknięte, a od kilku lat uzupełniamy je unikalnymi pokazami wybuchów oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych na żywo. Opisz nam swoje potrzeby, a z pewnością postaramy się je spełnić.