Szkolenie ATEX [pyły] | Stowarzyszenie HAZEX | ATEX

Szkolenie ATEX [pyły]


Szkolenie skupiające się na zagrożeniach wynikających z obecności w procesie produkcyjnym palnych i wybuchowych pyłów. Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz praktyczne przykłady.

Program szkolenia

Czas trwania 9:00 – 16:10

Wstęp – 20 min.
 • definicja wybuchu
 • substancje wybuchowe oraz parametry wybuchowości
Przykłady poważnych wybuchów w przemyśle (pyły, gazy, opary) – 15 min.
 • podstawowe przyczyny zdarzeń, awarii i wybuchów
 • statystyka awarii
Obowiązki pracodawcy – 45 min.

Na bazie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931) – dyrektywa 99/92/WE – Atex 137

 • omówienie podstaw prawnych związanych z bezpieczeństwem wybuchowym
 • DZPW – Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

coffee cupPrzerwa kawowa – 15 min.

Podstawowe zasady klasyfikacji, wyznaczania zasięgu i oznakowania stref zagrożonych wybuchem – 30 min.
 • podobieństwa i różnice w zachowaniu się i w własnościach fizykochemicznych pyłów i gazów, które mogą wpływać na zasięg stref zagrożenia wybuchem
 • norma PN-EN 60079-10-2:2015-06
  Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni – atmosfery zawierające pył palny
Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX 114 – stan prawny odnoszący się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – 30 min.
 • cele i zakres stosowania dyrektywy ATEX 114
 • urządzenia w wykonaniu Ex

plateLunch – 50 min.

Bezpieczeństwo produkcji w warunkach zagrożenia wybuchem pyłów  70 min.
 • parametry palności i wybuchowości pyłów – czy i w jakich przypadkach należy je wyznaczać?
 • dostępne rozwiązania techniczne
   • odciążanie wybuchu
   • tłumienie wybuchu
   • izolacja wybuchu
Wybrane problemy zagrożenia poważną awarią instalacji pyłowych – 20 min.
 • magazynowanie w silosach i zbiornikach
 • odpylanie i odkurzanie
 • transport mechaniczny
 • ograniczenia związane ze stosowaniem odciążenia wybuchu
8. Omówienie zasad poprawnego doboru zabezpieczenia instalacji zagrożonej obecnością pyłów palnych na przykładzie – 20 min.

coffee cupPrzerwa kawowa – 15 min.

Remonty i serwis urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym – 20 min.
Elektryczność statyczna jako efektywne źródło zapłonu atmosfer wybuchowych – 30 min.
 • podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem (zagrożenia wynikające z elektryczności statycznej,
  film z komentarzem)
FILMY i dyskusja – 25 min.
 • symulacje/prezentacje wybuchów gazów, par rozpuszczalników i pyłów w przemyśle

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia oraz odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna ilość uczestników.


Formularz zgłoszeniowy


Tytuł wydarzenia:
Szkolenie ATEX [pyły]
Termin:
07/02/2018
Czas trwania:
09:00 - 16:10
Prowadzący:
Mariusz Balicki, m.balicki@hazex.eu, 508-655-995
Lokalizacja:
Balice [Kraków], GRUPA WOLFF, Spacerowa 5
Wybierz spośród dostępnych opcji Cena netto Ilość osób
Zgłoszenie jednej osoby

Promocja: 500 zł netto zamiast 700 zł netto za osobę na szkolenia w Balicach k. Krakowa dla zgłoszeń dokonanych do końca marca 2018. Dodatkowo wybierając tę opcję otrzymasz kupon upoważniający do darmowego udziału jednej osoby w wybranym czwartku z bezpieczeństwem (szczegóły otrzymasz drogą mailową, po dokonaniu zgłoszenia).

500,00
Zgłoszenie dwóch osób

Promocja: 450 zł netto zamiast 700 zł netto za osobę na szkolenia w Balicach k. Krakowa dla zgłoszeń dokonanych do końca marca 2018. Dodatkowo wybierając tę opcję otrzymasz kupon upoważniający do darmowego udziału dwóch osób w wybranym czwartku z bezpieczeństwem (szczegóły otrzymasz drogą mailową, po dokonaniu zgłoszenia).

450,00
Zgłoszenie trzech lub więcej osób

Promocja: 400 zł netto zamiast 700 zł netto za osobę na szkolenia w Balicach k. Krakowa dla zgłoszeń dokonanych do końca marca 2018. Dodatkowo wybierając tę opcję otrzymasz kupon upoważniający do darmowego udziału trzech osób w wybranym czwartku z bezpieczeństwem (szczegóły otrzymasz drogą mailową, po dokonaniu zgłoszenia).

400,00

Dane do faktury

Osoba do kontaktu

Tylko na podany poniżej adres email zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia oraz faktura proforma wraz z danymi do przelewu.


Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)