Szkolenie ATEX [pyły, gazy, pary] | Stowarzyszenie HAZEX | ATEX

Szkolenie ATEX [pyły, gazy, pary]


UWAGA: zmiana adresu. Szkolenie odbędzie się w Hotel & Restauracja Eclipse, ul. Kwiatowa 75, 55-040 Domasław k/Wrocławia (Tel: +48 (71) 71 07 100 | www.eclipsehotel.pl/kontakt).
MIEJSCE I TERMIN: Domasław k. Wrocławia | 21/02/2018 | 09:00 - 15:30 | Lunch w cenie
TEMAT SZKOLENIA: Przekrojowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle na bazie obowiązujących przepisów prawa oraz praktycznych przykładów. Szkolenie porusza zagadnienia związane z obecnością w procesie palnych i wybuchowych pyłów, par i gazów.

Program szkolenia

Czas trwania 9:00 – 15:30

Wstęp – 20 min.
 • definicja wybuchu
 • substancje wybuchowe oraz parametry wybuchowości
Przykłady poważnych wybuchów w przemyśle (pyły, gazy, opary) – 15 min.
 • podstawowe przyczyny zdarzeń, awarii i wybuchów
 • statystyka awarii
Dyrektywa 1999/92/WE – ATEX 137 – obowiązki pracodawcy – 45 min.

Na bazie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931)

 • omówienie podstaw prawnych związanych z bezpieczeństwem wybuchowym
 • DZPW – Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

coffee cupPrzerwa kawowa – 15 min.

Podstawowe zasady klasyfikacji, wyznaczania zasięgu i oznakowania stref zagrożonych wybuchem – 30 min.
 • podobieństwa i różnice w zachowaniu się i w własnościach fizykochemicznych pyłów i gazów, które mogą wpływać na zasięg stref zagrożenia wybuchem
 • norma PN EN 60079-10-1:2016-02 Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe
 • norma PN-EN 60079-10-2:2015-06 Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni – Pyłowe atmosfery wybuchowe
Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX 114 – Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – 45 min.
 • cele i zakres stosowania dyrektywy ATEX 114
 • wzajemne relacje pomiędzy dyrektywami ATEX 137 i ATEX 114
 • urządzenia w wykonaniu Ex (dobór urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem; grupy i kategorie urządzeń; rodzaje ochrony przeciwwybuchowej; oznaczenia urządzeń w wykonaniu Ex)

plateLunch – 50 min.

Bezpieczeństwo produkcji w warunkach zagrożenia wybuchem pyłów 30 min.
 • parametry palności i wybuchowości pyłów – czy i w jakich przypadkach należy je wyznaczać
 • podstawowe zasady zabezpieczania instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchem (ograniczanie szkodliwego efektu wybuchu)
  • odciążanie wybuchu
  • tłumienie wybuchu
  • izolacja wybuchu
Podstawowe zasady zabezpieczania instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchem – gazy, pary, ciecze – 30 min.
 • zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej (systemy detekcji gazów)
 • zapobieganie zapłonowi atmosfery wybuchowej (systemy linowego pomiaru temperatury)
 • ograniczanie szkodliwego efektu wybuchu (przerywacze płomienia detonacji / deflagracji)

coffee cupPrzerwa kawowa – 15 min.

Instalowanie, przeglądy i remonty urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym – 30 min.
 • norma PN-EN 60079-14 Część 14: Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych
 • norma PN-EN 60079-17 Część 17: Atmosfery wybuchowe – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych
 • norma PN-EN 60079-19 Część 19: Atmosfery wybuchowe – Naprawa, remont i regeneracja urządzeń
Elektryczność statyczna jako efektywne źródło zapłonu atmosfer wybuchowych – 35 min.
 • podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem (zagrożenia wynikające z elektryczności statycznej, film z komentarzem)
FILMY i dyskusja – 30 min.
 • symulacje/prezentacje wybuchów gazów, par rozpuszczalników i pyłów w przemyśle

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia oraz odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna ilość uczestników.

UWAGA: zmiana adresu. Szkolenie odbędzie się w Hotel & Restauracja Eclipse, ul. Kwiatowa 75, 55-040 Domasław k/Wrocławia (Tel: +48 (71) 71 07 100 | www.eclipsehotel.pl/kontakt).

Formularz zgłoszeniowy


Tytuł wydarzenia:
Szkolenie ATEX [pyły, gazy, pary]
Termin:
21/02/2018
Czas trwania:
09:00 - 15:30
Prowadzący:
Mariusz Balicki, m.balicki@hazex.eu, 508-655-995
Lokalizacja:
Domasław k. Wrocławia, Hotel & Restauracja Eclipse, ul. Kwiatowa 75

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)