Szkolenie ATEX [pyły, gazy, pary]


Przekrojowe podejście do kwestii bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle na bazie obowiązujących przepisów prawa oraz praktycznych przykładów.

Program szkolenia

Czas trwania 9:00 – 15:30

Wstęp – 20 min.
 • definicja wybuchu
 • substancje wybuchowe oraz parametry wybuchowości
Przykłady poważnych wybuchów w przemyśle (pyły, gazy, opary) – 15 min.
 • podstawowe przyczyny zdarzeń, awarii i wybuchów
 • statystyka awarii
Dyrektywa 1999/92/WE – ATEX 137 – obowiązki pracodawcy – 45 min.

Na bazie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931)

 • omówienie podstaw prawnych związanych z bezpieczeństwem wybuchowym
 • DZPW – Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

coffee cupPrzerwa kawowa – 15 min.

Podstawowe zasady klasyfikacji, wyznaczania zasięgu i oznakowania stref zagrożonych wybuchem – 30 min.
 • podobieństwa i różnice w zachowaniu się i w własnościach fizykochemicznych pyłów i gazów, które mogą wpływać na zasięg stref zagrożenia wybuchem
 • norma PN EN 60079-10-1:2016-02 Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe
 • norma PN-EN 60079-10-2:2015-06 Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni – Pyłowe atmosfery wybuchowe
Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX 114 – Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – 45 min.
 • cele i zakres stosowania dyrektywy ATEX 114
 • wzajemne relacje pomiędzy dyrektywami ATEX 137 i ATEX 114
 • urządzenia w wykonaniu Ex (dobór urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem; grupy i kategorie urządzeń; rodzaje ochrony przeciwwybuchowej; oznaczenia urządzeń w wykonaniu Ex)

plateLunch – 50 min.

Bezpieczeństwo produkcji w warunkach zagrożenia wybuchem pyłów 30 min.
 • parametry palności i wybuchowości pyłów – czy i w jakich przypadkach należy je wyznaczać
 • podstawowe zasady zabezpieczania instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchem (ograniczanie szkodliwego efektu wybuchu)
  • odciążanie wybuchu
  • tłumienie wybuchu
  • izolacja wybuchu
Podstawowe zasady zabezpieczania instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchem – gazy, pary, ciecze – 30 min.
 • zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej (systemy detekcji gazów)
 • zapobieganie zapłonowi atmosfery wybuchowej (systemy linowego pomiaru temperatury)
 • ograniczanie szkodliwego efektu wybuchu (przerywacze płomienia detonacji / deflagracji)

coffee cupPrzerwa kawowa – 15 min.

Instalowanie, przeglądy i remonty urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym – 30 min.
 • norma PN-EN 60079-14 Część 14: Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych
 • norma PN-EN 60079-17 Część 17: Atmosfery wybuchowe – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych
 • norma PN-EN 60079-19 Część 19: Atmosfery wybuchowe – Naprawa, remont i regeneracja urządzeń
Elektryczność statyczna jako efektywne źródło zapłonu atmosfer wybuchowych – 35 min.
 • podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem (zagrożenia wynikające z elektryczności statycznej, film z komentarzem)
FILMY i dyskusja – 30 min.
 • symulacje/prezentacje wybuchów gazów, par rozpuszczalników i pyłów w przemyśle

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia oraz odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna ilość uczestników.
Podsumowanie

Tytuł wydarzenia: Szkolenie ATEX [pyły, gazy, pary]
Termin: 22/11/2017
Czas trwania: 09:00 - 15:30
Prowadzący: Mariusz Balicki, m.balicki@hazex.eu, 508-655-995
Lokalizacja: Łomża, Hotel Via Baltica Łomża, Grzymały Szczepankowskie 1A

Wczytuję mapę...
Formularz zgłoszeniowy

Wybierz spośród dostępnych opcji Cena netto Ilość osób
Zgłoszenie jednej osoby 700,00
Zgłoszenie dwóch osób 650,00
Zgłoszenie trzech lub więcej osób 600,00

Dane do faktury

Osoba do kontaktu

Tylko na podany poniżej adres email zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia oraz faktura proforma wraz z danymi do przelewu.


Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)
Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)