Szkolenie BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE [Regulacje prawne, zalecenia normatywne, dobre praktyki]


Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym instalacji przemysłowych na bazie obowiązujących regulacji prawnych, zaleceń normatywnych oraz dobrych praktyk.

Program szkolenia

Czas trwania 9:30 – 16:00

Jak zaplanować i zrealizować politykę bezpieczeństwa. Ogólny model zarządzania bezpieczeństwem procesowym – 50 min.

Zakres tematu: regulacje prawne i normatywne w zakresie bezpieczeństwa instalacji przemysłowych, bezpieczeństwo procesowe systemów technicznych; bezpieczeństwo procesowe instalacji przemysłowych; polityka bezpieczeństwa; zarządzanie bezpieczeństwem instalacji procesowych; ogólny model zarządzania bezpieczeństwem procesowym; istotne przesłanki zarządzania bezpieczeństwem instalacji przemysłowych.

Jak zarządzać ryzykiem procesowym – ogólny model – 25 min.

Zakres tematu: zarządzanie ryzykiem procesowym; ogólny model zarządzania ryzykiem procesowym; zakres realizacyjny

Jak dochodzi do poważnych awarii przemysłowych – specyfika i mechanizmy – 30 min.

Zakres tematu: Mechanizm powstawania awarii procesowych; studium przypadku zdarzeń historycznych: Seveso (Włochy, 1976 r.), Flixborough (Wielka Brytania, 1974 r.), Bhopal (Indie, 1984 r.); ogólny mechanizm powstawania poważnych awarii.

coffee cupPrzerwa kawowa – 10 min.

Identyfikacja i ocena scenariuszy awaryjnych oraz narzędzia analityczne wspomagające ocenię zagrożeń. Raportowanie analiz bezpieczeństwa – 90 min.

Zakres tematu: Identyfikacja źródeł zagrożeń; wybór metodyki analiz (listy kontrolne, metody klasyfikacyjne, wstępna analiza zagrożeń – PHA, analiza What If, badanie HAZOP, analiza FMEA, analiza drzewa błędów – FTA, analiza drzewa zdarzeń – ETA, analiza przyczyn i skutków – CCA);  określenie przyczyn uwolnień substancji (energii); identyfikacja źródeł uwolnień substancji (energii); określenie potencjalnych skutków uwolnień substancji (energii); scenariusze awaryjne; ocena ryzyka; analiza warstw zabezpieczeń – AWZ; miary ryzyka; raportowanie analiz ryzyka.

plateLunch – 40 min.

Jak zaplanować, a następnie wdrożyć organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ochrony – 15 min.

Zakres tematu: wielowarstwowość systemów ochronnych na instalacjach przemysłowych; zachowanie równowagi między zagrożeniami i systemami ochronnymi; zarządzanie zmianami.

Kultura bezpieczeństwa  – 15 min.

Zakres tematu: promowanie kultury bezpieczeństwa; miary kultury bezpieczeństwa.

Ćwiczenia warsztatowe: metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń na instalacjach przemysłowych, z wykorzystaniem studium przypadku  45 min.

Zakres tematu: analiza bezpieczeństwa układu procesowego z wykorzystaniem metodyki w szeregu PHA – HAZOP – (ETA) – AWZ.

Dyskusja i konsultacje – 60 min.

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia oraz odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna ilość uczestników.
Podsumowanie

Tytuł wydarzenia: Szkolenie BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE [Regulacje prawne, zalecenia normatywne, dobre praktyki]
Termin: 25/10/2017
Czas trwania: 09:00 - 15:20
Prowadzący: Paweł Wąsowicz, biuro@strefaex.eu, 12-632-81-41
Lokalizacja: Kraków, Kraków, Dokładny adres zostanie podany na tydzień przed szkoleniem

Mapa niedostępna
Formularz zgłoszeniowy

Wybierz spośród dostępnych opcji Cena netto Ilość osób
Zgłoszenie jednej osoby 800,00
Zgłoszenie dwóch osób 750,00
Zgłoszenie trzech lub więcej osób 700,00

Dane do faktury

Osoba do kontaktu

Tylko na podany poniżej adres email zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia oraz faktura proforma wraz z danymi do przelewu.


Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)
Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)